Krachten weer bundelen, over de dijkversterking bij Uitdam

Water Natuurlijk vindt het heel belangrijk dat inwoners gehoord worden en mee kunnen doen aan de inrichting van hun gebied.

Dijkversterking is voor een groot deel een technische aangelegenheid waar het waterschap haar deskundigheid inzet om een zo veilige dijk te ontwikkelen. Water Natuurlijk is van mening dat dit in zeer goede afstemming moet gebeuren met de omwonenden. Zodat alle krachten worden gebundeld. Naar ons idee heeft het hieraan de laatste jaren ontbroken. Inwoners en deskundigen van ons waterschap zijn uit elkaar gedreven. Dat willen we heel graag herstellen en  zijn van mening dat de motie dit kan herstellen. Waarbij we ook nog eens kunnen leren van alles wat er is gebeurd zodat we bij komende gebiedsontwikkelingen steeds beter in staat zijn om met inwoners goed samen te werken.

De motie
Tijdens de laatste CHI-vergadering heeft ons bestuur uitgebreid stilgestaan bij de dijkversterking in Uitdam. Het uitgangspunt van Water Natuurlijk voor deze dijkversterking is om vooruit te kijken naar de toekomst. En dat is voor onze fractie een toekomst waarin er met positieve energie wordt ingezet op een groene dijkbekleding in samenspraak met de inwoners die past bij de monumentale dijk van Uitdam.

In de motie wordt het dagelijks bestuur opgeroepen om via de ‘’Pilot vergroening steenbekleding’’ samen met de Uitdammers te werken aan een groene dijk die bij Uitdam past. Wat ons betreft verdient Uitdam zo’n dijk. Het participatietraject wordt geëvalueerd en de geleerde lessen worden onder andere meegenomen in het op te stellen participatiebeleid van ons hoogheemraadschap. Als Water Natuurlijk zijn we blij dat deze motie, omarmd door het dagelijks bestuur, bijna unaniem is aangenomen.

Het vervolg
De motie kent een aantal acties, zoals het vinden van een bemiddelaar die het vertrouwen moet herstellen en een onderzoeksrapport gaat opstellen om te onderzoeken waar we elkaar zijn kwijt geraakt, de wijze lessen die hieruit volgen en de stappen die ondernomen moeten worden. Water Natuurlijk vindt dat we zo snel mogelijk met de inwoners een bemiddelaar moeten kiezen die dan met een onderzoeksopzet komt en aan de slag kan. We volgen dit met veel aandacht ook omdat onze dagelijks bestuurder de taak heeft om het participatie beleid van HHNK te herzien.

De groene dijk
De afgelopen maanden is de dijkversterking bij Uitdam veel in het nieuws gekomen. Inwoners willen hun mooie dijk zo veel mogelijk behouden zoals hij nu is en voerden daar actie voor. Door het gelopen participatieproces liep het vertrouwen tussen de inwoners en het waterschap een flinke deuk op. Voor het realiseren van de groene dijk werken de alliantie en de provincie met de omwonenden samen. Hopelijk wordt het straks een heel mooi groen beeld, met stijgers en trappen die hierbij passen.

Toon alle berichten in deze rubriek