Speerpunten Hollands Noorderkwartier

De speerpunten in ons conceptprogramma voor 2019:

  • Schoon en gezond water voor een veilige en prettige woonomgeving
  • Natuurontwikkeling en recreatie meer ruimte en bescherming van ons mooie waterrijke landschap
  • Onze bodem niet verder laten dalen, vooral in de gebieden met een veenweidebodem zodat ook minder CO2 vrijkomt
  • Minder water rondpompen en laten doorstromen: toekomstbestendig inrichten van watersysteem
  • Anticiperen op verdergaande klimaatverandering ( bijvoorbeeld zeespiegelstijging, verdroging en hitte in de stad) met duurzame oplossingen aan de bron
  • Grondstoffen en energie winnen: een circulair en duurzaam waterschap
  • Zoveel mogelijk schoon water uit onze rioolwaterzuiveringen: medicijnresten en microplastics filteren
  • Het waterschap staat midden in de maatschappij: ‘Samen aan het werk’ in gebiedsgerichte opgaven
  • Een gezonde financiële organisatie, eerlijke verdeling van lusten en lasten (uw belastinggeld)
  • Wij kijken naar het hier en nu, maar altijd met het oog op de toekomst

Onze manier van werken is innovatief: rekening houdend met de lange termijn. Op energiegebied en het terugwinnen van nuttige grondstoffen willen wij het goede voorbeeld geven. We streven naar een gezonde financiële organisatie, die sober en doelmatig werkt. De lusten en lasten moeten eerlijk worden verdeeld, ook voor de generaties na ons.

Het waterschap staat midden in de maatschappij en dient daar naar te handelen. Samen met u ontstaan de mooiste oplossingen. Alleen met uw stem kunnen we onze (en uw) visie realiseren.

Toon alle berichten in deze rubriek