Uit de fractie: onze reactie op het coalitieakkoord

Woensdagavond 8 mei 2019 reageerde onze fractievoorzitster Eva Tannehill als volgt op het coalitieakkoord en de benoeming van de nieuwe hoogheemraden.

“Water Natuurlijk is blij met het collegeakkoord dat nu voorligt. Sinds de verkiezingen hebben wij meegedaan in het proces om te komen tot een gedragen collegeakkoord en coalitie. Dit is een zorgvuldig proces geweest waarbij de informateur alle partijen heeft geraadpleegd. Het akkoord wat nu voorligt is compleet en geeft de goede richting. De specifieke invulling zullen we de komende 4 jaar gaan doen, die ruimte zit in het akkoord.

Water Natuurlijk is positief gestemd over de aandacht die biodiversiteit heeft gekregen in het nieuwe akkoord. Ook het hoogheemraadschap kan veel doen om bij te dragen aan behoud en herstel van biodiversiteit in het gebied en heeft daarin ook een belangrijke verantwoordelijkheid.

Verder heeft bodemdaling in relatie tot peilverlaging steeds onze blijvende aandacht gehad. Wij kijken daarom uit naar een proactieve rol van het hoogheemraadschap in dit dossier om samen met de provincie en de vele andere partijen te komen tot afspraken voor oplossingen die passen in het toekomstbestendig houden van Noord-Holland. We zien hierbij dat een taakverdelingsbenadering (‘je gaat erover of niet’) plaats maakt voor Multi level governance benadering (opgave in gebied is leidend voor de aanpak), zie hiervoor het rapport van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur van eind vorig jaar. Bij de aanpak van bodemdaling kan wat ons betreft in bepaalde gevallen van het principe peil volgt functie afgeweken worden.

Tot slot zien we de komende jaren grote uitdagingen als het gaat om het samen met onze omgeving werken aan maatschappelijke opgaven in ons gebied. We zullen stappen moeten zetten en scherp moeten blijven op goede participatie en communicatie. Het gaat hierbij om het vooraf proactief betrekken van belanghebbenden bij de vorming van ons beleid en de uitvoering ervan, met oog voor innovaties en nieuwe ontwikkelingen.

Kortom: wij kunnen dit nieuwe collegeakkoord onderstrepen en zijn blij met het advies van de informateur om Water Natuurlijk op te nemen in de coalitie en een dagelijks bestuurslid te laten leveren. Wij zullen deze taak naar ons beste vermogen uitvoeren en danken de leden van het CHI voor het gestelde vertrouwen tot zover. Wij wensen de heer Maarschall veel succes en plezier in zijn rol als dagelijks bestuurslid met een nieuwe portefeuille middelen, duurzaamheid, participatie en innovatie. Een portefeuille met stevige uitdagingen, maar ook een portefeuille die hem goed past.

Verder stemmen wij in met het voorgestelde aantal hoogheemraden en de benoeming van de geborgde zetel ongebouwd en danken wij het oude dagelijks bestuur voor hun harde werk en mooie resultaten.”

Toon alle berichten in deze rubriek