Water Natuurlijk HHNK stelt vragen over slootonderhoud

Water Natuurlijk werkt via waterbeheer aan de kwaliteit van de
leefomgeving, in landelijk en stedelijk gebied. Wij streven naar
ecologisch gezond water; naar sloten vol waterleven; waar vogels en vissen zich thuis voelen.

Verschillende verontrustende signalen hebben onze fractie de afgelopen tijd bereikt. Onzorgvuldig onderhoud van waterwegen in stedelijk en landelijk gebied zorgt voor massale en onnodige vissterfte. Ook ontstaan er moddersloten. Zie bijgevoegde foto’s voor een impressie.

Het probleem met het schouwen is dat er in te ondiepe sloten wordt geschouwd, er heen en weer wordt gevaren, de waterbodem wordt omgewoeld, maaisel op de kant wordt gestort zonder dat er gekeken wordt of er nog vissen en andere dieren inzitten die weer het water ingezet moeten worden, veel te ruw en te snel wordt gevaren en gemaaid en sloten worden achterlaten als modderpoelen waardoor de vissen naar adem liggen te happen aan de oppervlakte.

Bij ons zijn meldingen binnengekomen uit Purmerend, Hoorn, Schagen en Bergen. De fractie Water Natuurlijk heeft het college van D&H daarom de volgende vragen gesteld.

Bestuurlijke vragen

 1. Voert HHNK het onderhoud aan sloten in de genoemde gemeenten zelf uit of wordt dit gedaan door onderaannemers? Zo ja: welke onderaannemers? Graag een overzicht per gemeente.
 2. Welke afspraken zijn er gemaakt rondom het slootonderhoud, specifiek met betrekking tot het voorkomen van vissterfte en dierenwelzijn, en waar zijn deze vastgelegd? Hoe worden deze afspraken gehandhaafd/gecontroleerd?
 3. Hoeveel klachten over uitgevoerd slootonderhoud zijn er in 2020, 2019 en 2018 bij HHNK geregistreerd? Indien er klachten zijn geregistreerd: hoe heeft HHNK deze klachten opgepakt?
 4. Klopt het dat er recentelijk bestuurlijk overleg is geweest tussen de gemeente Purmerend en HHNK over de wijze van slootonderhoud en schouwen in stedelijk gebied? Zo ja: wanneer vond dit gesprek plaats, wie was er namens het dagelijks bestuur aanwezig en graag ontvangen wij het gespreksverslag. Welke afspraken zijn gemaakt en worden die gemonitord?
 5. Is HHNK bekend met de gedragscode wet natuurbescherming voor waterschappen 2019[1] van de Unie van Waterschappen?
 6. Onderschrijft het dagelijks bestuur deze gedragscode en wordt deze gedragscode als uitgangspunt gehanteerd tijdens de uitvoering van eerder genoemde werkzaamheden? Wordt de gedragscode ook meegenomen in de opdrachtverlening aan onderaannemers?
  1. Kwalificeert het dagelijks bestuur het op de foto’s uitgevoerde slootonderhoud als in lijn zijnde met de bovengenoemde gedragscode? Zo ja: waarom? Zo nee: wat gaat het dagelijks bestuur doen om deze norm wel te behalen?
  2. Indien de gedragscode hier volgens u niet van toepassing is, vindt u dat de vereiste algemene zorgplicht op deze foto’s op een goede manier is ingevuld? Zo ja: waarom? Zo nee: wat gaat het dagelijks bestuur doen om deze zorgplicht beter in te vullen?
 7. Hoe wordt de verbetering van biodiversiteit meegenomen in dit werk?
 8. Hoe wordt de aangenomen motie over het verbeteren van het insectenbestand tot uiting gebracht in de werkzaamheden?

[1] https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2019/01/Gedragscode-Wet-natuurbescherming-voor-waterschappen-2019.pdf

Toon alle berichten in deze rubriek