Behoud bomen

Water Natuurlijk stelde eind juni schriftelijke vragen aan het college van dijkgraaf en heemraden over de voorgenomen kap van 1.139 bomen langs de Galathesedijk bij Ooltgensplaat. Doel was helder te krijgen wat de plannen en argumenten van het waterschap zijn. Inmiddels heeft zij gereageerd. Er is echter geen antwoord gegeven op de vragen. Gesteld wordt nl. dat het om een complexe opgave gaat. Dit wordt daarom doorgeschoven naar 2020.

Het is heel bijzonder dat schriftelijke vragen vanuit de Verenigde Vergadering niet inhoudelijk worden beantwoord. Dit bemoeilijkt ook de uitvoering van de controlerende taak van het Algemeen Bestuur. Water Natuurlijk vindt dat het bestuur haar verantwoordelijkheid moet nemen en zich uit moet spreken over het gewenste beleid van het waterschap over het bomenbestand.

Voor de komende vergadering van het bestuur heeft Water Natuurlijk daarom een motie voorbereid waarin wordt gepleit voor duurzame instandhouding van de bomenrij langs de Galathesedijk en herplant op de opengevallen plekken. Verder wordt gevraagd om een beleid waarbij duurzame instandhouding van het totale bomenbestand uitgangspunt is. We hopen op voldoende steun van de andere partijen in het waterschapsbestuur .
Joost Kievit MSc

Hieronder de vragen en de antwoorden

Vragen WN

Leeftijd en vitaliteit bomen

 1. Op basis van welke informatie concludeert WSHD dat de bomen versleten zijn en om die reden gekapt moeten worden?
 2. Is dit gebaseerd op onderzoek? In dat geval verzoeken we U de onderzoeksresultaten met ons te delen.
 3. Wat is en wordt er gedaan aan onderhoud van de bomen?Gevaar, letsel, schade
 4. Is gevaar voor letsel ongevallen of schade wel of geen argument om tot kap over te gaan? Als dit wel als argument wordt gezien dan zien wij graag een onderbouwing.Dijkveiligheid
 5. Klopt het dat het college heeft besloten tot duurzame instandhouding van de betreffende bomenrij?
 6. Als dat zo is, bent u dan bereid om de in de afgelopen decennia weggevallen bomen in de rij te vervangen door nieuwe aanplant?Belangen (biodiversiteit/landschap/klimaat)Water Natuurlijk vindt dat iedere gekapte of door andere oorzaken verloren gegane boom door herplant moet worden vervangen.
 7. Deelt U deze opvatting?
 8. Bent U met ons van mening dat het waterschap niet alleen voor de nieuwe boom, maar ook voor een goede standplaats van de boom moet zorgen?
 9. Is het een optie om herplant te laten plaats vinden langs de zuidrand van Goeree-Overflakkee waar vroeger ook bomenrijen stonden, eventueel met knotbomen?Imago waterschap
 10. Bent U bereid om helder en eenduidig te communiceren naar alle betrokkenen en de media wat de voornemens, met argumentatie, van het waterschap zijn met de betreffende bomenrij?
 11. Bent U bereid het overleg over deze kwestie met NLGO te hervatten om tot een andere oplossing te komen?Tot slot
 12. Bent u daarom ook bereid om uw besluit te heroverwegen c.q. in te trekken en te gaan werken aan een alternatief plan voor behoud van de bovengenoemde kwaliteiten wanneer in de toekomst kap ooit wel eens nodig is?

Antwoord WSHD

Omdat dit een complexe opgave is gebleken is besloten nu niet tot uitvoering over te gaan. Financieel gezien is de opgave in ieder geval doorgeschoven naar 2020 teneinde een gedegen voorbereiding op deze opgave te kunnen doen. De opgave zal projectmatig worden opgepakt zodat reeds verzamelde gegevens kunnen worden aangevuld met belangrijke zaken als aanleiding, voorkeursvarianten en impact op de omgeving. Wij zullen u te zijner tijd nader informeren over deze opgave.

Toon alle berichten in deze rubriek