Bermen voor biodiversiteit

Water Natuurlijk adviseert het waterschap Hollandse Delta om de bermen in te zetten voor herstel van biodiversiteit. Het zogenaamde veiligheidsmaaien kan worden afgeschaft. De verkeersveiligheid wordt er immers niet of nauwelijks mee gediend. Het vrijkomende budget kan worden besteed aan uitbreiding van het ecologisch bermbeheer. Dat is positief voor de variatie aan plantensoorten en het insectenleven.

Veiligheidsmaaien

Begin mei start het waterschap ieder jaar met maaien. Bij dit zogenaamde veiligheidsmaaien worden bij ruim 3.000 kilometer de bermen van polderwegen een strook gemaaid. Vroeger beperkte men dat tot plekken waar het uitzicht op kruisend verkeer werd belemmerd.

De onderbouwing voor verbetering van de verkeersveiligheid is er echter niet. Soms gaan wegen van het waterschap over in die van gemeenten, waar  niet zo vroeg wordt gemaaid. Dat levert geen problemen op. Begroeiing in de wegomgeving levert volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid zelfs een vertragend effect op de snelheid op. En dat is  beter voor de verkeersveiligheid.

Dit veiligheidsmaaien wordt ook ruim opgevat. Soms wordt een heel dijktalud gemaaid. Zelfs de door een natuurorganisatie beheerde bloemdijken worden niet ontzien en met regelmaat kapot gemaaid.

Steegjesdijk
Steegjesdijk
Verlies aan biodiversiteit

Een vroege maaibeurt is nadelig voor biodiversiteit. Bloeiende planten sneuvelen waardoor een voedselbron voor insecten wegvalt. En, insecten, spinnen en andere dieren zetten vaak eieren af op planten. Met de maaibeurt wordt een generatie eieren, rupsen, poppen etc. vernietigd.

Veelal wordt gewerkt met een klepelmaaier waarbij alles wordt kapotgeslagen en vermalen. Dit blijft achter en composteert.  Hierdoor hopen mineralen, zoals stikstof zich op in de bodem. De leefomstandigheden voor graslandplanten  gaan dan verloren. Het aantal bloeiende planten vermindert stelselmatig en ruigte met brandnetel en kleefkruid krijgt de overhand.

Dit maaien gaat ten koste van de biodiversiteit. Verlies hiervan is een van de grootste problemen van deze tijd. Uit onderzoek blijkt dat de afgelopen 30 jaar bijna 80% van het insectenleven is verdwenen. Water Natuurlijk Hollandse Delta vindt dat het waterschap zoveel als mogelijk aan herstel van biodiversiteit moeten werken en dat een goed bermbeheer hierbij helpt.

Zorgplicht

Water Natuurlijk wijst op de zorgplicht uit de Wet Natuurbescherming. Iedereen moet zich onthouden van handelingen die nadelig zijn voor planten en dieren en hun direct leefomgeving. Uiteraard tenzij een ander belang, zoals verkeersveiligheid, dit noodzakelijk maakt. In dat geval moet dat nadeel worden beperkt of gecompenseerd.

Advies

Water Natuurlijk Hollandse Delta wil de vroege maaibeurt afschaffen en beperken tot situaties waar het uitzicht op kruisend verkeer wordt belemmerd. Het vrijgekomen budget kan worden besteed aan herstel van biodiversiteit en  uitbreiding van het areaal ecologisch beheerde bermen.

Informatie
  • Anne Mollema, fractievoorzitter Water Natuurlijk Hollandse Delta, 0611017484
  • Joost Kievit, voorzitter Water Natuurlijk Hollandse Delta, 0786731522
  •  advies veiligheidsmaaien.
Pers
Toon alle berichten in deze rubriek