Bloemdijken moeten die het ontgelden?

Middelsluisedijk, Numansdorp
Middelsluisedijk, Numansdorp

Jaarlijks wordt er schade toegebracht aan de natuur doordat bloemdijken geklepeld worden door aannemers van het waterschap. Reden voor de fractie Water Natuurlijk om onderstaande schriftelijke vragen te stellen aan het college van dijkgraaf en heemraden.

 

Geacht College,

Een groot deel van de Middelsluissedijk bij Numansdorp wordt al decennia lang beheerd door Hoekschewaards Landschap met als doel de natuurwaarden van die dijk te behouden en verder te ontwikkelen. Het is een fraaie bloemdijk met voor de Hoeksche Waard zeldzame plantensoorten en het daar bij behorende insectenleven.

Ook dit jaar weer zijn delen van deze dijk met een klepelmaaier gemaaid door een aannemer die werkt in opdracht van het waterschap. Ter plekke zijn de planten met de daarop aanwezige dieren vermalen en het maaisel is achtergebleven. Dit is nadelig voor de biodiversiteit en het frustreert het werk van Hoekschewaards Landschap.

Het ziet er naar uit dat de aannemer van het waterschap heeft gemaaid op plekken waar hij niets te zoeken had. Het gaat waarschijnlijk om een handeling in strijd met artikel 1.11 van de Wet Natuurbescherming. Deze zorgplicht bepaalt dat handelingen die nadelig zijn voor planten en dieren achterwege moeten worden gelaten, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

De fractie Water Natuurlijk vindt dat het waterschap moet werken aan herstel van biodiversiteit en keurt het af dat op deze wijze het werk van andere organisaties op dit gebied teniet wordt gedaan.

Vragen
  1. Bent u met ons van mening dat het klepelen van een bloemdijk nadelig voor planten en dieren en ongewenst is en achterwege moet blijven?
  2. Welke maatregelen heeft u genomen om dit te voorkomen?
  3. Had de aannemer opdracht van het waterschap om de bloemdijk te maaien of heeft hij buiten zijn opdracht gehandeld?
  4. Zijn er in de overeenkomst bepalingen opgenomen om dit te voorkomen? Welke?
  5. Is er een boetebeding? Wordt er geïnd?
  6. Als het waterschap wel opdracht heeft gegeven om die bloemdijk te maaien, wat is hiervoor dan de beweegreden? Is hierover dan overleg gevoerd met de beheerder van de dijk?
  7. Welke maatregelen worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen?
  8. Wat wordt er in het verlengde van artikel 1.11 Wet Natuurbescherming gedaan om de schade aan planten en dieren zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken?
Toon alle berichten in deze rubriek