Bomenmotie aangehouden

Met regelmaat worden we opgeschrikt door berichten over grootschalige kap van bomen door het waterschap Hollandse Delta. Dit lot dreigt ook voor meer dan 1100 bomen aan buitendijk langs de Krammer bij Ooltgensplaat. Water Natuurlijk heeft hierover schriftelijke vragen gesteld, maar die werden niet beantwoord. Reden voor het inbrengen van motie in de afgelopen vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap.

Belang bomen

Bomen zijn van groot belang voor mens en natuur. Zeker oudere bomen moeten we koesteren. De meeste mensen waarderen bomen om hun landschappelijke waarde. Tal van diersoorten maken gebruik van bomen als voedsel, schuilplaatsen en voor de voortplanting. Bomen verdienen ook een prominente plaats in de klimaatdiscussie vanwege de opname en opslag van CO2. Deze belangen komen volgens Water Natuurlijk onvoldoende tot zijn recht in het beleid van het waterschap Hollandse Delta.

Motie

Om dit beleid bij te sturen bracht Water Natuurlijk een motie in. Hierin ging het er om de bomenrij langs de Krammer duurzaam in stand te houden en anderzijds om tot een beleid te komen voor duurzame instandhouding van het bomenbestand van het waterschap. Hierbij gaat het om fasering van eventuele noodzakelijk kap en herplant.

Heemraad Van Nes reageerde namens het college. De motie was haar uit het hart gegrepen en ze zou de motie graag overnemen, maar ze kon op dit moment niet besluiten tot een duurzame in stand houding van de bomenrij aan de Galathesedijk en start met herplant ter plekke. Hiervoor was een bredere afweging nodig. Zo loopt er onder andere nog onderzoek naar vleermuizen. Belangen van biodiversiteit en landschap zouden zeker een belangrijke plek krijgen in de besluitvorming. Verder wordt er gewerkt aan een groenbeleid. Zij verzekerde dat ook hierin biodiversiteit en landschap een prominente plek krijgen.

Deze reactie was voor onze fractievoorzitter aanleiding om de motie aan te houden en het college de kans te geven met degelijk beleid te komen. Maar, we blijven op het vinkentouw zitten.

Joost Kievit MSc

motie bomen

Toon alle berichten in deze rubriek