Leefgebied vleermuizen vernietigd!

Gekapte populieren op de Zuiderlandsezeedijk in Oude Tonge
Gekapte populieren op de Zuiderlandsezeedijk in Oude Tonge

Met de kap van een rij populieren langs de Zuiderlandsezeedijk bij Oude Tonge heeft het waterschap Hollandse Delta het leefgebied van de beschermde vleermuizen vernietigd. Dat was onnodig en de bij de wet vereiste zorgvuldigheid is niet in acht genomen. Water Natuurlijk wil opheldering en compensatie voor de aangerichte schade.

Zomerstorm

Een felle en lokale storm in juli veroorzaakte schade aan enkele tientallen bomen langs de Zuiderlandsezeedijk. Enkele bomen braken finaal af. Andere verloren een deel van de kroon door het afbreken van zware takken. Daarna was het was voldoende geweest om de afgebroken takken, bomen en de gevaarlijk afhangende takken op te ruimen. Later had dan een weloverwogen besluit genomen kunnen worden over de rest van de bomen. In plaats daarvan werd binnen enkele dagen de hele bomenrij gekapt. Veel gehoorde opvatting is, dat men de stormschade heeft aangegrepen om een ongewenste bomenrij op te ruimen.

Stormschade Oude Tonge
Stormschade Oude Tonge Foto: Kees van ’t Zelfde
Leefgebied beschermde dieren

De bomen hadden op zichzelf geen beschermde status. Dat neemt niet weg dat zeker oudere bomen waardevol zijn en moeten worden gekoesterd. Genegeerd en ontkend werd dat de bomenrij een belangrijk leefgebied was voor wettelijk beschermde vleermuizen. Zeker onder insiders en bewoners was dit algemeen bekend. De bomen zijn weg en nu kan dat niet meer door onderzoek worden vastgesteld, maar ook achteraf is het bewijs overweldigend.

Immers, voor de plannen voor het plaatsen van windmolen is uitgebreid natuuronderzoek gedaan. Hieruit komt naar voren dat de rij populieren vliegroute, foerageergebied, rust- en paarplaats was voor diverse vleermuissoorten. Het gaat dan om de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en de laatvlieger. Dit blijkt ook uit tal van andere documenten zoals het bestemmingsplan van de gemeente Goeree- Overflakkee en het Provinciaal blad waarin een ontheffing wordt aangekondigd voor de windmolens. Verder zijn er diverse waarnemingen van bewoners en leden van de vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee.

Gewone dwergvleermuis, foto Herman de Jongh

Het waterschap had ook moeten weten dat de bomenrij belangrijk was voor vleermuizen. Het heeft zelf onderzoek laten doen naar het voorkomen van vleermuizen in de bomenrij langs de Krammer buitendijks tussen Ooltgensplaat en Oude Tonge. Het gaat hier om dezelfde boomsoort van dezelfde leeftijd langs dezelfde dijk. Ook hier kwamen vleermuizen voor.

Wet Natuurbescherming overtreden

De vleermuizen zijn beschermde dieren. Het waterschap had een deskundige op het gebied van vleermuizen moeten inschakelen. Deze had kunnen adviseren over de wijze waarop hier zo goed mogelijk invulling aan kon worden gegeven. Dat is niet gebeurd. In een razend tempo zijn bomen en het leefgebied gesneuveld onder het geweld van de kettingzaag.

Water Natuurlijk heeft op 22 augustus schriftelijke vragen gesteld aan het college van dijkgraaf en heemraden om hier meer duidelijkheid over te geven. Opnieuw is een klemmend beroep gedaan om helderheid te verschaffen over het gebeuren en aan te geven hoe de aangerichte schade wordt gecompenseerd.

Eens, maar nooit meer geldt voor Water Natuurlijk in deze kwestie.

Joost Kievit MSc

Vragen kap Oude Tonge

Oude Tonge
Gekapte populieren Oude Tonge
Toon alle berichten in deze rubriek