Vraagtekens bij bomenkap

Stormschade Oude Tonge
Stormschade Oude Tonge Foto: Kees van ’t Zelfde

Schade door noodweer, waarbij bomen door storm en blikseminslag  beschadigd raakten was voor het waterschap Hollandse Delta aanleiding om rigoureus te kappen. De hele rij populieren aan de Zuiderlandsezeedijk bij Oude Tonge werd weggezaagd. Gezonde en onbeschadigd bomen gingen om. De aanwezigheid van beschermde vleermuizen werd kennelijk niet als belemmering gezien. Water Natuurlijk Hollandse Delta zet hier grote vraagtekens bij en vraagt het college van dijkgraaf en heemraden om opheldering.

Noodzaak kappen?

In een nieuwsbericht van 23 juli meldt het waterschap dat door een storm 80 bomen beschadigd zijn. Gesteld wordt:

“Er zijn ook loshangende takken die een gevaar voor het verkeer vormen,” zegt een medewerker van het waterschap. Een aantal bomen is ook getroffen door de bliksem en vervolgens in de lengte gescheurd. “We doen ons best om zo veel mogelijk bomen te behouden.”

Ook hebben wij gehoord over 19 zwaar beschadigd bomen. Niettemin werd de gehele rij van circa 120 bomen en dus ook veel onbeschadigde bomen gekapt. Dan rijst de vraag waarom niet is volstaan met het opruimen van de stormschade en het verwijderen van de gevaarlijke loshangende takken. Zoals te doen gebruikelijk.

Als argument wordt de veiligheid opgevoerd. Dit terwijl gesteld kan worden dat bomen die na zo’n natuurgeweld overeind zijn gebleven de ultieme praktijktoets op het gebied van veiligheid hebben doorstaan. Met schriftelijke vragen wil Water Natuurlijk Hollandse Delta duidelijkheid krijgen over de omvang en de argumentatie voor deze rigoureuze kap en de noodzakelijke herplant.

Beschermde dieren

De Wet Natuurbescherming regelt de bescherming van planten en dieren in ons land. Volgens de in de wet opgenomen zorgplicht had het waterschap zich voor de kap van de bomen op de hoogte moeten stellen van de lokale natuurwaarden. Zo is bekend dat de bomenrij gebruikt werd door vleermuizen als rust en verblijfplaats en als foerageerroute.

Volgens de Vereniging Natuur en Landschaps-bescherming Goeree-Overflakkee gaat het om de ruige dwergvleermuis, de laatvlieger en de gewone dwergvleermuis. Ook waren er waarschijnlijk vogelnesten aanwezig die het hele jaar wettelijke bescherming genieten, bijvoorbeeld het nest van een buizerd.

ruige en gewone dwergvleermuis.
ruige en gewone dwergvleermuis. Foto: Herman de Jongh

In zo’n geval vraagt het kappen van bomen de nodige zorgvuldigheid. Er is dan een ontheffing of vergunning nodig of er dient te worden gewerkt volgens een vastgestelde gedragscode. In ieder geval moest er door een deskundige op het gebied van vleermuizen bekeken worden hoe eventuele kap kon plaatsvinden zonder schade aan de populatie beschermde dieren aan te brengen. Een boom met een jaarrond beschermd nest moet overeind blijven en mogelijk ook omringende bomen.

Gelet op de snelheid waarmee de kap heeft plaatsgevonden, lijkt het niet waarschijnlijk dat de nodige zorgvuldigheid in acht is genomen. Duidelijk is dat het totale leefgebied van de genoemde beschermde dieren ter plekke is vernietigd. Hiermee is de Wet Natuurbescherming vermoedelijk overtreden.

Om haar controlerende taak als volksvertegenwoordiger te kunnen uitoefen, wil Water Natuurlijk Hollandse Delta helderheid over de wijze waarop het waterschap is omgegaan met de regels van de Wet Natuurbescherming. Bovenal wil Water Natuurlijk veranderingen stimuleren en een waterschap realiseren dat met respect voor natuur en landschap haar belangrijke taken uitvoert en ook werkt aan herstel van biodiversiteit.

Anne Mollema, fractievoorzitter Water Natuurlijk Hollandse Delta, telefoon 0611017484

Joost Kievit, voorzitter Water Natuurlijk Hollandse Delta, telefoon 0786731522

Bronnen

Toon alle berichten in deze rubriek