Droogte

Marieke CreemerDe jaren 2018 en 2019 kenden ongekend droge zomers. Ook het najaar en de winter van 2018 waren droog. Het waterschap loopt zo langzamerhand tegen grenzen van het huidige watersysteem aan. Verdeling van het schaarse zoetwater wordt een actueel vraagstuk.

In het AB van 26 februari 2020 is de evaluatie van de droogte 2019 besproken. Ruim hiervoor kopten de kranten al dat de droogte het waterschap bijna 8 ton gaat kosten. Het AB heeft dit krediet bij de bespreking van de droogte-evaluatie beschikbaar gesteld. Het gaat om maatregelen om de wateraanvoer nog te verbeteren. Het waterschap zit nog niet 100 % aan de maximale wateraanvoer, maar de grenzen van het systeem zijn wel in zicht. Waar die grenzen al bereikt zijn, bijvoorbeeld in het gebied van de Drentsche Aa, heeft het waterschap in de zomer van 2019 beperkingen gesteld aan de grondwateronttrekking door landbouwers. Ook dit heeft gezorgd voor koppen in de krant. Op een goed bezochte avond in Rolde november jl. heeft het waterschap op constructieve wijze met de landbouw gesproken over de mogelijkheden en onmogelijkheden van grondwateronttrekking in het gebied. De komende maanden wordt een aanpak Drentsche Aa met betrokkenen verder uitgewerkt.

Het Rijk heeft na de droogte van 2018 een (tijdelijke) beleidstafel droogte ingesteld. De eindrapportage hiervan verscheen eind december 2019. In het rapport wordt aanbevelingen gedaan om Nederland weerbaarder te maken tegen droogte en watertekorten. Hier is een nadrukkelijke rol voor de regio’s en de waterschappen. De volle brief is hier te lezen.

De landelijke verdringingsreeks, waterverdeling IJsselmeer, is geactualiseerd. Ons DB-lid van Water Natuurlijk, Inge Eshuis, zit aan tafel bij het IJsselmeeroverleg. Twee hieruit voortvloeiende onderzoeken zijn voor ons waterschap met name van belang: de robuustheid van het IJsselmeer en de actualisatie van de waterverdeling Noord-Nederland. Deze onderzoeken dragen bij aan een lange termijn-oplossing voor het aan te passen watersysteem. Dat geldt tevens voor de discussie over zoetwaterbeschikbaarheid en de verzilting in ons beheergebied, een spoor dat met name bewandeld gaat worden bij het opstellen van het waterbeheerprogramma.

Water Natuurlijk heeft in het AB ingestemd met het verlenen van het krediet, maar heeft tegelijkertijd aangegeven het belangrijk te vinden dat er een discussie gaat komen over de grenzen van het watersysteem. Hoe ver willen we gaan met onze dienstverlening en de huidige bediening van functies? Moeten we niet toe naar een robuuster watersysteem, waarin water langer wordt vastgehouden, natuurlijker winter- en zomerpeil wordt gehanteerd en functies meer op reële waterpeilen worden afgestemd?

Hierover zijn we nog lang niet uitgesproken. Een belangrijk voertuig om deze discussie aan op te hangen is het op te stellen waterbeheerprogramma 2022-2027. Dit thema wordt zeker vervolgd in de komende nieuwsbrieven.

Marieke Creemer

Toon alle berichten in deze rubriek