Natuurvriendelijke oevers Noord-Willemskanaal

In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft het waterschap een opgave om de waterkwaliteit binnen het beheergebied voor 2027 op orde te brengen. Het gaat om zowel de chemische als de ecologische kwaliteit van water. Het inrichten van natuurvriendelijke oevers is een belangrijke maatregel om de ecologische situatie van (oppervlakte)wateren te verbeteren.

Onlangs heeft het Algemeen Bestuur het projectplan Natuurvriendelijke oevers Noord-Willemskanaal vastgesteld. De ecologische kwaliteit van het kanaal laat te wensen over. Het kanaal heeft een scheepvaartfunctie. Daarom is het tamelijk diep en bestaat een groot deel van de oevers uit verticale stalen en betonnen damwanden, wat geen ideale situatie is voor gewenste waterplanten. 

In totaal moet er 6 kilometer natuurvriendelijke oever worden aangelegd. De eerste 3 kilometer wordt nu aangelegd. Een deel ervan lift mee met andere projecten, zoals kadeverbetering of vervangen van een stuk damwand. Het andere deel wordt ontwikkeld in het kader van het genoemde projectplan. Hieraan ging een grondige analyse van de mogelijkheden vooraf.

Gezien de aard van het kanaal viel het niet mee om geschikte plekken te vinden voor de inrichting van de natuurvriendelijke oevers. Binnen het bestaande kanaalprofiel bleek dat hoe dan ook niet mogelijk. Varianten buiten het bestaande kanaalprofiel boden meer soelaas. De geselecteerde stukken betreffen locaties waar de benodigde ruimte aanwezig is om achter de bestaande damwanden voldoende grond weg te kunnen graven voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Ter plekke worden openingen van 1 bij 1 meter in de damwand gemaakt ten behoeve van de uitwisseling van water, flora en fauna. Omdat het waterschap met deze oplossing een stukje het land opgaat, raakt dat aan diverse belangen van andere partijen en aanwonenden. Gedacht moet worden aan: recreatief gebruik van/langs de kade, belangen van de hengelsport, toegang voor aanwonenden, bomenkap…

De fractie van Water Natuurlijk is blij met de aanleg van natuurvriendelijke oevers, omdat dat waterkwaliteit en ecologie ten goede komt. De natuurvriendelijke oevers fungeren ook als  belangrijke ecologische verbindingszones. Bij waterlichamen als de beken is dat van belang, maar bij een scheepvaartkanaal zeer zeker ook. We vinden de voorbereiding en het proces zorgvuldig. Wel heeft de fractie aandacht gevraagd voor de veelheid aan bomen (een honderdtal) die moeten wijken voor dit project. Ook al is de herplant goed geregeld, een volgende keer willen wij meer zicht op de afweging rond bomen.

De opgave voor de volgende 3 kilometer de komende jaren zal nog wel een uitdaging worden. We zien er naar uit.

Marieke Creemer


Bron foto: website waterschap Hunze en Aa’s

Toon alle berichten in deze rubriek