Als een vis in het water

Het leefgebied voor alle levende organismen dient in het oppervlaktewater in Limburg verder verbeterd te worden, van snel stromende beken tot diepe Maasplassen. Zo is aanpassing van bestaande stuwen, waterkrachtcentrales en watermolens noodzakelijk, zodat deze geen barrières vormen voor o.a. de vissen. Goede voorbeelden zijn de afspraken die gemaakt zijn in het Convenant Beekmondingen Maas, zoals al zichtbaar is bij de Everlosebeek. Realisatie van vispassages in de bebouwde omgeving krijgt extra aandacht, zodat vismigratie ook daar de kans krijgt.

Vispassage Vogelmolen Haelen

 

 

 

 

 

Realisatie van natuurvriendelijke oevers krijgt prioritaire aandacht voor de Limburgse beken.

Nieuwe waterkracht centrales worden niet aangelegd in de Limburgse beken, tenzij dit zodanig gerealiseerd kan worden dat het geen schade berokkent aan de vissen. Goed en tijdig onderhoud aan de bestaande vispassages draagt eveneens bij aan doelmatige vismigratie. Watermolens die tot ons cultureel erfgoed behoren behouden die status en worden niet omgebouwd met turbines.

Uffelse Molen
Sarsven

Venherstel is een van de meest succesvolle natuurherstelmaatregelen. Bijzondere planten en dieren krijgen dan de kans om terug te keren. Dit venherstel wordt onverminderd voortgezet samen met natuurorganisaties en particulieren. Een goed voorbeeld is het Sarsven en de Banen in Nederweert.

Het – deels – opvullen van vennen, meren en plassen met vervuilde grond of baggerspecie, laat staan met ander milieuvreemd materiaal, past niet bij een natuurvriendelijk waterbeheer en dient verboden te worden.

Water Natuurlijk Limburg is van mening dat ons oppervlaktewater bereikbaar dient te zijn voor de recreant die daar vervolgens op een respectvolle wijze mee om dient te gaan.

uitzetten van Schubkarpers in Midden-Limburg

Wandelaars en sportvissers zijn de ogen langs onze oevers waardoor oneigenlijke zaken snel kunnen worden gesignaleerd. Om dat mogelijk te maken zet Water Natuurlijk Limburg in op goede bereikbaarheid van het viswater met goede visstand en voldoende visstekken, ook voor mindervaliden. Het hele stroomgebied van de Roer is daar een aansprekend voorbeeld van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Toon alle berichten in deze rubriek