Gistappermolen

Gerard IJff heeft het waterschap onderstaande vragen gesteld over de Gistappermolen

Mij bereiken geruchten dat de nieuwe eigenaar van de Gistappermolen aan de Rodebeek in Etsberg (Vlodrop) voornemens is om de bestaande watermolen om te bouwen naar een molen voor elektriciteitsopwekking. Het schijnt dat betrokkene een inpandige turbine wil koppelen aan het molenrad. Nu heb ik altijd begrepen dat elektriciteitsopwekking, zeker bij bestaande watermolens – een laag rendement heeft en veel schade aanrichten aan de aanwezige vissen en daarmee nadelig werken op het verbeteren van de biodiversiteit.
Naar aanleiding van dit gerucht heb ik de volgende vragen.
1. Kunt u het gerucht bevestigen? Is voor een dergelijke aanpassing een vergunning van het waterschap vereist of niet? Is een dergelijke vergunning al aangevraagd?
2. Als dit zo is mag dit m.i. niet ten koste gaan van de waterverdeling tussen molentak en omleidingsbeek. Kunt u aangeven in hoeverre dit het geval is bij de genoemde aanpassing?
3. Momenteel is de molentak van de Gitstapper molen vrijwel continu gestuwd. Men beweert dat drie maal per week gemalen moet worden voor de Maharishi. Dit heeft wel tot gevolg dat er al meerdere malen een doorbraak is ontstaan tussen de molentak, molenvijver en vispassage. Is dit bij het waterschap bekend? Kunt u hiertegen optreden?
4. Stroomproductie met een inpandige turbine hoeft de visstand niet te schaden als de waterverdeling tussen molen en vispassage niet verandert. Ik begreep echter dat de ingang naar de vispassage bij het verdeelpunt soms geblokkeerd wordt met een dikke kei. Klopt dit en kunt u hier tegen optreden?
5. Klopt het dat het koppelen van een dynamo aan een bestaande molenas niet vergunning plichtig is als dit geen wijziging van het waterstaatswerk met zich meebrengt?
6. Een dergelijke koppeling met een dynamo brengt niet het recht met zich mee om een ruimer gebruik te maken van het stuw- en molenrecht ( bijv. 24 uur per dag 7 dagen in de week) dan voor de koppeling van de dynamo of turbine het geval was. Kan het waterschap dit tegen gaan omdat er sprake is van een wijziging van het peilregime?
7. Heeft een dergelijke aanpassing ook invloed op het beheer van de beek dan wel de visstand in Duitsland? Zo ja, hebben de Duitse collega’s dan ook invloed op de besluitvorming?
Met vriendelijke groet,

Gerard IJff
28 april 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Toon alle berichten in deze rubriek