Vaststelling technische kwaliteitseisen dijkversterkingsprojecten

In de juli vergadering van het Algemeen Bestuur [AB] van het Waterschap was een voorstel aan de orde om de technische beleidsuitgangspunten vast te stellen m.b.t. dijkversterkingsprojecten. Op zich is dit een technisch stuk dat moet garanderen dat realisatie van dijkversterking op een toekomstbestendige wijze wordt uitgevoerd.
Nu gaat de realisatie van hoogwaterbescherming in de ogen van de fractie Water Natuurlijk over meer dan alleen technische randvoorwaarden. Ook inpasbaarheid van de maatregelen in het landschap, draagvlak onder de bevolking en financiële kaders zijn belangrijke wegingspunten. Om die reden heeft onze fractie ervoor gepleit om het uiteindelijke ontwerp door een democratisch gekozen orgaan te laten vaststellen, omdat subjectieve elementen bepalen of de gekozen maatregelen ook de gewenste maatregelen zijn. We denken dan aan ofwel het AB van het waterschap, ofwel Provinciale Staten. Helaas was een meerderheid van het AB het niet met ons eens en vond dat het Dagelijks Bestuur [DB] dergelijke plannen (die men zelf actief mede vorm heeft gegeven) wel kan vaststellen. Men vond dat het een teken van vertrouwen is om het DB tot vaststelling te laten komen op basis van de vooraf gekozen uitgangspunten. Onze fractie vindt dit een klassiek voorbeeld van een slager die zijn eigen vlees keurt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Toon alle berichten in deze rubriek