Verontreiniging van de Geul

Vragen van Gerard IJff aan het Waterschap over verontreiniging van de Geul

Op 23 augustus vond er een ongecontroleerde lozing van mest plaats op de Geul. Het gevolg was een zuurstofloze periode in het water, slib afzetting op het grindprofiel en een verslechterende macrofauna samenstelling. In maart 2019 heeft er vervolg onderzoek plaats gevonden door ecologen van het Waterschap. Het rapport oogt m.i. solide en de conclusies zijn helder maar redelijk verontrustend aangezien de hydrobiologische situatie nog slechter is dan direct na de lozing. Naar aanleiding van dit vervolg onderzoek heb ik de volgende vragen.

  1. Klopt het dat herstel van de fauna bij een dergelijke grote calamiteit 1 tot 3 jaar kan duren?
  2. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat naast de lozing in augustus vorig jaar ook het winterseizoen invloed kan hebben op de waarnemingen uit maart 2019. Kunt u aangeven hoe die oorzaken zich tot elkaar verhouden op basis van andere onderzoeken? Hoe wordt het vervolgonderzoek opgepakt om te bepalen of er echt iets structureels aan de hand is of dat het achterblijven van de macrofauna meer een seizoensgebonden oorzaak kent.
  3. Hengelsporters hebben al vaker gemeld dat zij een achteruitgang zien van het insectenleven in en om het water. Kan het zijn dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de nabijheid van de Geul en haar zijbeken bijdraagt aan de verslechtering van de diverse soorten. Wat is het actieplan van het waterschap om te bepalen wat deze achteruitgang, die al veel langer bij verscheidene beken wordt geconstateerd, veroorzaakt?
  4. Het lijkt terecht dat er vooralsnog een (gedeeltelijk) uitzetverbod geldt op dit traject. Kunt u aangeven wie bevoegd is om een dergelijk uitzetverbod in te stellen en op basis van welke regelgeving? Wie is verantwoordelijk voor eventuele financiële schade als gevolg van het uitzetverbod? Mag er eigenlijk gevist worden in dit gedeelte van de Geul?
  5. Het uitzetten van vis zonder dat de voeding voor de vissen voor handen is in het water lijkt weinig zinvol. Bent u dit met ons eens.
  6. Op het moment dat bij een volgende opname blijkt dat de meting van maart eerder een seizoensgebonden oorzaak kent, mag dan weer worden uitgezet door de lokale verenigingen?
  7. Hebt u over de ontstane situatie ambtelijk of bestuurlijk overleg met de hengelsportvereniging St. Petrus uit Epen, HSV de Forel in Mechelen en met de visstand beheer commissie Geul? Zo ja, in welke sfeer verlopen die gesprekken en zijn partijen het eens over de te volgen route?
  8. Kunt u aangeven hoe nu concreet de vervolgprocedure er uit ziet en welke tijdlijn daar precies bij hoort? Is dit ook gecommuniceerd met de hengelsportverenigingen en de vbc?
  9. Volgens gangbaar Nederlands recht draait de vervuiler of zijn verzekeraar op voor de ontstane schade? Heeft het waterschap een claim ingediend bij de veroorzaker c.q. heeft het waterschap een dergelijke claim van de hengelsportvereniging mede ondersteund? Zo ja, wat is de uitkomst daarvan? Zo nee, waarom niet?
  10. Ik begreep dat vanavond weer een vervuiling in de Geul heeft plaatsgevonden. Waarschijnlijk betreft het een riooloverstort hetgeen merkwaardig overkomt gezien de afwezigheid van neerslag van enige betekenis in de afgelopen weken. Kunt u aangeven of deze informatie klopt, wat het Waterschap gedaan heeft om verdere vervuiling te beperken en wat dit betekent voor de hierboven genoemde problematiek?

Graag verneem ik de antwoorden op de gestelde vragen.

Met vriendelijke groet,

Gerard IJff
15 april 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Toon alle berichten in deze rubriek