Oudste waterberging krijgt opknapbeurt

De¬†Bergboezem langs het Lettelberterdiep werd al¬†in 2002 door waterschap Noorderzijlvest in gebruik genomen. Dit eerste waterbergingsgebied van het waterschap heeft zijn nut inmiddels menigmaal bewezen en bleek ook voor de natuur meerwaarde te hebben. Veel watervogels en steltlopers¬†gebruiken de ondiepe plassen en plas-dras¬†graslanden om voedsel te zoeken. Ook broedt er een flink aantal moerasvogels en is de Waterspitsmuis er te vinden. Maar¬†na bijna 15 jaar is de Bergboezem wel aan een grondige renovatie toe. De stuwen tussen de berging en het diepje functioneren niet goed meer en de kades zijn hier en daar verzakt. Ook is, in de huidige situatie,¬†vismigratie tussen de beide wateren niet mogelijk¬†wanneer de stuwen ’s zomers¬†omhoog staan. Waterschap Noorderzijlvest trekt een kleine miljoen euro uit om¬†haar oudste waterbergingsgebied weer volledig en optimaal geschikt te maken¬†voor zijn taak.

De Bergboezem met de noordelijke plas.
De Bergboezem met de noordelijke plas.

Er komen nieuwe stuwen, die hoger opgetrokken kunnen worden dan de oude. Zo kan de berging ook als noodberging dienen in extreem hoogwater situaties. De berging wordt dan in een eerder stadium helemaal leeggepompt. Aan de noordkant komt een betere verbinding tussen de berging en het diepje, waardoor vismigratie tussen beide wateren mogelijk wordt. De plassen in de bergboezem, met hun ondiepe en plantenrijke oevers, kunnen straks eindelijk door vissen gebruikt worden als paai- en opgroeigebied. Ook de kade tussen de bergboezem en het diepje wordt hersteld. Hierbij wordt meteen een natuurvriendelijke oever langs het Lettelberterdiep aangelegd. Dit is voor vissen en andere waternatuur ook een hele verbetering vergeleken met de oude situatie. Verantwoordelijk DB-lid Carla Alma, van Water Natuurlijk, is dan ook zeer te spreken over het realiseren van deze KRW maatregelen in combinatie met het herstel van de waterbergingsfunctie. Winst voor waterveiligheid én waternatuur.

Toon alle berichten in deze rubriek