Vispassage Kandia verbindt rivieren en achterland

Waterschap Rijn en IJssel zoekt verbindingen voor vissen tussen de grote rivieren en het achterland. Eén hiervan is het Gemaal Kandia, dat water afvoert van de Oude Rijn in het Pannerdens kanaal, via een spuikoker onder de dijk door. Aan de buitenzijde van het gemaal, in de uiterwaarden, ligt het afwateringskanaal. In het afwateringskanaal zit een grotere uitstulping, de Uitvliet. Het gehele gebied rondom gemaal Kandia behoort tot het Natura 2000 gebied De Rijntakken, deelgebied Gelderse Poort.

Vanaf eind 2018 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een vispassage bij gemaal Kandia om ervoor te zorgen dat vissen stroomopwaarts kunnen paaien, ook een eis van de Europese Kader Richtlijn Water (KWR). Parallel hieraan zijn met verschillende belanghebbenden gesprekken gevoerd over onder andere de ecologische effectiviteit van de vispassage. Deze wordt door specialisten van zowel Rijkswaterstaat als het waterschap als voldoende KRW-effectief bevonden. Met de aanleg van deze vispassage voldoet het waterschap aan de KRW-opgave en verbetert de biodiversiteit in het stroomgebied van de Oude Rijn/ de Rijnstrangen.

Gelijktijdig met de vispassage wordt de inrichting van de uitvliet gerealiseerd. Rijkswaterstaat heeft de KRW-ambitie om de uitvliet van de Oude Rijn te optimaliseren. Het doel is het creëren van een aantrekkelijker ‘voorportaal’, door gedeeltelijke ontstening van oevers en het aanbrengen van rivierhout. Hiermee wordt de uitvliet een mooie kraamkamer voor vissen uit de grote rivieren. Het vispasseerbaar maken van gemaal Kandia vormt een natuurlijk mee-koppelmoment met het herinrichten van de uitvliet.

Deze vispassage draagt bij aan een goede en gezonde populatie van vissoorten als baars, brasem, snoek en blankvoorn en levert bovendien een belangrijke bijdrage aan visetende soorten als aalscholver, fuut en ijsvogel.

Toon alle berichten in deze rubriek