Water Natuurlijk houdt vast aan toekomstbestendig belastingstelsel voor waterschappen

Een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen blijkt een complexe zaak. Voor sommige partijen reden om de focus te beperken tot enkele eenvoudig door te voeren aanpassingen. Water Natuurlijk vindt dat een gemiste kans om het systeem van de waterschapsbelasting toekomstbestendig, eerlijker en uitlegbaar te maken. Daarom houdt de grootste landelijke waterschapspartij vast aan een integrale herziening van het stelsel, vanuit de beginselen “de vervuiler, de kostenveroorzaker en degene die profijt heeft, betaalt”.

De economische prikkels om efficiënt om te gaan met ‘te veel’, ‘te weinig’ en ‘te vervuild’ water zouden in Nederland versterkt moeten worden om het bekostigingssysteem duurzaam en toekomst-bestendig te maken, stelt een OESO-rapport uit 2014. Waterschappen zouden een duidelijke relatie moeten kunnen leggen tussen profijt en betaling. Dat is voor de watersysteemheffing, het ene onderdeel van de waterschapsbelasting, in de huidige systematiek niet mogelijk.
Iets vergelijkbaars geldt ook voor het andere onderdeel: de zuiveringsheffing. Waterschappen hebben nu geen mogelijkheid om kosten door te berekenen aan de vervuiler, of om goed gedrag te belonen.

Water Natuurlijk wil daarom vasthouden aan de aanbevelingen uit het OESO-rapport en de opdracht die de minister op basis daarvan aan de waterschappen heeft gegeven. Door meer maatwerk en bestuurlijke vrijheid in het belastingstelsel in te bouwen, acht Water Natuurlijk het mogelijk dat een stelsel komt waarmee alle waterschappen uit de voeten kunnen.

Die boodschap heeft het landelijk bestuur van Water Natuurlijk in de vorm van een brief met bijbehorend position paper verstuurd naar de Unie van Waterschappen (UvW). De partij rekent erop dat de UvW in haar ledenvergadering van 13 december onderschrijft dat een proces nodig is waarin meer dan alleen de actuele knelpunten worden aangepakt.

Toon alle berichten in deze rubriek