€ 100 mln extra voor verdrogingsbestrijding

Water Natuurlijk is verheugd dat het kabinet € 100 miljoen extra beschikbaar wil gaan stellen uit het Deltafonds om Nederland beter weerbaar te maken tegen droogte en watertekort. Dit werd ook hoog tijd. Een recente analyse laat zien dat er vele boekenplanken met rapporten, artikelen en dissertaties op het gebied van verdroging zijn gevuld, maar de politiek, die begon met grote ambities, liet het uiteindelijk afweten. Al in 1985 erkende het kabinet het verdrogingsprobleem van de natuur, maar de verdrogingsproblemen zijn nog altijd niet opgelost. Voor het herstel van de verdroogde natuur hebben wij een waterbeheer nodig dat veel meer is gericht op het zo goed mogelijk vasthouden van water. Dat vereist een ander beleid en een actievere inbreng van het Rijk, dat het natuur-en antiverdrogingsbeleid de afgelopen decennia grotendeels heeft overgelaten aan de provincies en waterschappen.

Nu geeft ook de minister aan dat Nederland zich aan zal moeten passen aan de gevolgen van klimaatverandering met langere perioden van droogte en laagwater in de rivieren en toenemende kans op hevige buien met wateroverlast. In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en in het Nationaal waterprogramma wordt daarom de volgende voorkeursvolgorde opgenomen voor (regionaal) waterbeheer om de beschikbaarheid van water zeker te stellen en wateroverlast te voorkomen:

  • uitgangspunt is dat bij de ruimtelijke inrichting en landgebruik meer rekening moet worden gehouden met waterbeschikbaarheid en wateroverlast;
  • alle watergebruikers, waaronder landbouw, natuur, industrie en consumenten, zullen zuiniger moeten omgaan met water;
  • de waterbeheerders (waaronder waterschappen, provincies, gemeenten, RWS, agrariërs en natuurterreinbeheerders) zullen water beter vast moeten houden, bergen en opslaan;
  • de waterbeheerders zullen water slimmer moeten verdelen. Bij een natuurlijk fenomeen is nooit alle schade te voorkomen, dus als de inzet toch nog onvoldoende is, dan moeten we als samenleving de (rest)schade accepteren en ons daarop voorbereiden.
Toon alle berichten in deze rubriek