V贸贸r iedereen, d贸贸r iedereen; een klimaatbestendig Rivierenland!

Bij de behandeling van de begroting 2017 is door onze fractievoorzitter, Anne-Margreet van Putten, aandacht gevraagd voor de gevolgen van de klimaatverandering en inzetten op burgerkracht. Haar motto was daarbij 鈥淓en klimaatbestendig Rivierenland, v贸贸r iedereen, d贸贸r iedereen!鈥.

Een jaar geleden zaten we hier, na de aanslagen in Parijs en na het klimaatakkoord in een mengeling van hoop en vrees.Water Natuurlijk benadrukte daarbij dat we vooral onze hoop en daarmee onze inzet voor een betere, klimaat bestendige, wereld niet moesten laten varen. Maar juist met vereende krachten, zoveel mogelijk samen met onze partners en inwoners in gesprek moesten blijven 臈n aan de slag moesten gaan.

Aan de slag om onze taken op te pakken en zo goed mogelijk samen met de omgeving te realiseren.

Aan de slag om er samen voor te zorgen dat we onze omgeving, de wereld een beetje beter en mooier achter laten voor onze kinderen.

Dat doen we niet alleen door ons te richten op de kerntaken van dit waterschap, schoon water, voldoende water en droge voeten maar ook telkens meer door er voor te zorgen dat we het Rivierenland klimaatbestendig maken. Het is niet voor niets dat in het voorstel bij deze begroting wordt aangekondigd dat we als organisatie hier een taak hebben en dat hiervoor in de volgende vergadering een voorstel komt.聽Water Natuurlijk kijkt hier naar uit in de verwachting dat we dit net zo serieus oppakken als al onze taken die het Rivierengebied klaar moeten maken voor de toekomst. Een toekomst waarin klimaatverandering nu eenmaal een gegeven is.

Ook het afgelopen jaar zijn er weer mooie en aansprekende resultaten geboekt om ons waterschap klaar voor deze toekomst te maken. Resultaten waaruit blijkt dat samenwerken met partners zoals bij de Diefdijk, loont.聽Al voordat de term meekoppelkansen bestond werd er samen gewerkt, met veel organisaties en belanghebbenden, aan versterking van de Diefdijk en haar omgeving. Een samenwerking die ook de Waterinnovatieprijs 2016 heeft mogen ontvangen.

Wat een mooie opsteker voor onze organisatie en alle mensen binnen en buiten die hieraan een bijdrage hebben geleverd.聽Wat water natuurlijk betreft smaakt dit naar meer!
Daarom willen we ook graag meer ruimte scheppen om binnen ons waterschap een open en benaderbaar te zijn voor mensen en organisaties die plannen hebben. Mensen die plannen hebben binnen ons gebied en kansen zien om die klimaatadaptatie te koppelen aan ruimtelijke kwaliteit en economische meerwaarde.

Verder hebben we er vertrouwen in dat het komende jaar de ingezette lijn om klimaatneutraal te worden, wordt door gezet. Bij de pilots klimaatactieve steden waar energie uit water wordt gehaald, door de energiefabrieken bij de waterzuivering, maar ook door serieus in te zetten op meer gebruik van zon-, water en wind. Energiebronnen die zoals u weet niet opraken zoals de fossiele brandstoffen en ook een fors mindere klimaat/milieubelasting hebben.

Daarnaast kunnen we zo zelfvoorzienend worden.

Een volgend punt waarbij het afgelopen jaar een forse stap gezet is, is het thema 鈥渨aterbewustzijn鈥. We hebben als AB een aantal locaties aangewezen waar wij als waterschap duidelijk maken wat we doen, hoe we het doen maar vooral ook聽waarom聽聽we het doen. We gaan fysiek de boer op met de camper, SRV-wagen en blauwe caravan en op tv wordt dit ondersteund door de serie 鈥淎ls de dijken breken鈥.聽Waar in het buitenland vol verbazing wordt gekeken naar het laagland, Nederland, is voor veel van onze inwoners het leven onder NAP 鈥済ewoon鈥 geworden. Het is zo vanzelfsprekend dat steeds minder mensen zich kunnen voorstellen wat er kan gebeuren als daadwerkelijk dijken breken.

Om te voorkomen dat onze dijken breken zet ons waterschap o.a. sterk in op innovaties. Het is goed om te zien dat pilots op gebied van veiligheid en duurzaamheid niet enkel goed zijn om kennis en kunde in de organisatie te verbreden maar ook daadwerkelijk navolging krijgen. Wij zijn een lerende organisatie en daar is Water Natuurlijk blij mee.

En al die taken doen we zo effici毛nt dat de lastenontwikkeling voor onze ingezeten, boeren, burgers, bedrijven en buitenlui binnen de perken blijft. En we houden een sociaal vangnet voor degene die (tijdelijk) de lasten niet kunnen opbrengen. Ook dat sociale gezicht waarderen we.

Als we terug kijken op de afgelopen periode is er genoeg reden om ook positief v贸贸ruit te kunnen kijken. Wat Water Natuurlijk betreft zijn we goed op koers maar er is er nog veel energie nodig om het Rivierenland goed op te toekomst voor te bereiden. Dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we 谩l onze partners, belangenorganisaties en inwoners van Rivierenland bij nodig.

Onze toekomst is een klimaatbestendig Rivierenland, v贸贸r iedereen, d贸贸r iedereen!

Toon alle berichten in deze rubriek