Inbreng Water Natuurlijk voor kabinetsformatie

Volgend jaar zijn alweer de gemeenteraadsverkiezingen. Veel afdelingen schrijven nu het verkiezingsprogramma. Graag overlegt Water Natuurlijk met de schrijvers van deze verkiezingsprogramma’s over onderwerpen als schoon en veilig water, biodiversiteit en innovatie. Interesse in een afspraak? Neem dan contact met ons op! Natuurlijk zullen wij ook binnenkort informatie naar de fracties sturen.
Ook landelijk heeft Water Natuurlijk informatie naar de informateur gestuurd.

Geachte heer Tjeenk Willink,

Het nieuwe kabinet staat voor belangrijke taken als het bestrijden van de pandemie en het herstel van de economie. Daarnaast zijn er grote opgaven in de fysieke ruimte zoals de vraag om meer woningen, aandacht voor natuur en verbetering van biodiversiteit, minder CO2 uitstoot en stikstofdepositie. Het beleid op nationaal niveau beïnvloedt de noodzakelijke speelruimte op regionaal niveau, zoals dat van de waterschappen. Daarom reikt Water Natuurlijk1 u vier speerpunten aan die belangrijk zijn voor een toekomstbestendig waterbeheer:

Integraal beleid in de regio; democratisering en belastingstelsel waterschappen
Sinds de toeslagenaffaire is er meer aandacht voor de uitvoering en uitvoerbaarheid van wetten en beleid. Waterschappen zijn bij uitstek regionale uitvoerende organisaties met een onvolledige democratische legitimiteit. De regering ondersteunt samenwerking in de regio en erkent daarbij de essentiële rol van waterschappen. In dit tijdsgewricht is een verdere democratisering van het waterschapsbestuur een logische stap door alle plaatsen/zetels verkiesbaar te stellen (en op deze manier de invloed van niet gekozen belangengroepen te verminderen). Dat bevordert ook de transparantie in het functioneren van waterschappen.
Daarnaast dient het belastingstelsel voor waterschappen meer recht te doen aan het principe “de gebruiker en de vervuiler betaalt”, gericht op een eerlijkere verdeling van de waterschapslasten en rekening houdend met ieders (positieve of negatieve) bijdrage aan schoon en gezond water.

Ruimteclaims: Landelijk beleid ruimtelijke ordening en klimaatadaptatie
De grote bouwopgave vergt uitgekiende én robuuste ruimtelijke ordening. Het watersysteem moet hierbij richtinggevend zijn, om Nederland voor te bereiden op tijden van klimaat gerelateerde droogte, meer neerslag en geleidelijke zeespiegelrijzing/stijging.
Daarnaast laat de coronaperiode zien hoezeer mensen behoefte hebben aan groene ruimte. Ook natuur moet onderdeel zijn van toekomstbestendig ruimtelijk beleid waarbij water het ordenend principe is. Tevens is beleid nodig om klimaat adaptief bouwen vanzelfsprekend te maken.

Voldoende water voor landbouw en natuur: Kaders voor peilbesluiten en beregening
In droge periodes verdrogen gewassen, sterven bomen en wordt (grond)water schaars. De vanzelfsprekendheid van voldoende schoon (drink)water is verleden tijd. Nederland is ingericht op waterafvoer en veel natuur lijdt onder te lage (grond)waterpeilen. Dit vereist een omgekeerd Deltaplan: herinrichting van de watersystemen op lokaal en regionaal niveau, gericht op water vasthouden en zo nodig aanpassing van het grondgebruik.

Schoon water voor mens, plant en dier: Bestaand waterkwaliteitsbeleid sneller uitvoeren
Nederland heeft zich verbonden aan het halen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water in 2027. In het huidige tempo lukt dat niet. Klimaatverandering maakt het halen van die doelen nog moeilijker: er is steeds minder water beschikbaar, het wordt vuiler en de behoefte aan schoon water wordt groter. Uitvoering van die Kaderrichtlijn zorgt voor een gezonde bodem en biodivers water. Verleng daarom de werkingsduur van de Kaderrichtlijn Water. Ook bij het terugdringen van de nitraatbelasting moet de urgentie omhoog. Schaf ook ter versterking van een circulaire economie de wettelijke belemmeringen af die hergebruik van grondstoffen uit afvalwater en zuiveringsslib beperken.

Met vriendelijke groet
Water Natuurlijk
Peter Snoeren

Toon alle berichten in deze rubriek