Naar een goede waterkwaliteit

De waterschappen vragen aandacht voor de waterkwaliteit. In landbouwgebieden is de kwaliteit van het oppervlaktewater nog onvoldoende om in 2027 de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water te halen. Ook voldoet Nederland niet aan de voorschriften van de Europese Nitraatrichtlijn. Om in 2027 de doelen van de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn te halen, zijn dan ook ingrijpende keuzes nodig. Dat schrijft demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Als het om op concrete oplossingen gaat, schuift ze de hete aardappel helaas door naar een volgend kabinet.

Nederland loopt nu dan ook de kans dat het in gebreke wordt gesteld als na 2027 niet wordt voldaan aan de KRW eisen. In dat geval kan iedereen een beroep doen op rechtstreeks doorwerkende richtlijnverplichtingen. Een watervergunning bijvoorbeeld kan tot 2027 worden verleend als dat het bereiken van de doelen in 2027 niet in gevaar brengt, bijvoorbeeld omdat er extra maatregelen worden getroffen om de concentratie te verlagen. Vanaf 2027 is die mogelijkheid er niet meer en zal een vergunning moeten worden geweigerd tot er weer ruimte is voor een lozing.

Nederland zal, in de situatie dat doelbereik niet gerealiseerd is, aannemelijk moeten maken dat alle mogelijke  maatregelen zijn genomen en dat met de getroffen maatregelen op langere termijn de doelen worden gehaald.

Wel is het onder strenge voorwaarden het mogelijk om minder strenge doelen vast te stellen voor specifieke waterlichamen. Hiervoor moet aantoonbaar worden gemaakt

dat het feitelijk onmogelijk is om de huidige doelen te halen, dan wel onevenredig kostbaar zou zijn (‘disproportionaliteit van kosten’). Onzekerheid over het behalen van de doelen terwijl er nog een volledige planperiode volgt, is naar alle waarschijnlijkheid onvoldoende reden om nu al doelen te verlagen.

Daarom zijn ingrijpende keuzes nodig om de water- en natuurkwaliteit te verbeteren, schrijft de minister. Maar vervolgens komt ze niet met concrete maatregelen. Die keuze schuift ze door naar een volgend kabinet: “Daarnaast is het aan een nieuw kabinet om een besluit te nemen over het vernatten van veenweidegebieden en het grootschalig herinrichten van beekdalen in het oostelijk en zuidelijk zandgebied”.

De Unie van Waterschappen pleit voor stikstofmaatregelen die bijdragen aan natuurherstel en het verminderen van stikstofuitstoot. Daarnaast zijn er maatregelen nodig om de waterkwaliteit te verbeteren, zodat de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 worden gehaald. Slim combineren is noodzakelijk.

Water Natuurlijk bepleit al langer een verdere aanscherping van het Actieprogramma Nitraat. Ook vinden we dat het verbeteren van de waterkwaliteit en het beperken van de verdroging zo goed mogelijk zouden moeten meeliften met uitkopen verplaatsen van landbouwbedrijven vanuit het stikstofbeleid.

 

Toon alle berichten in deze rubriek