Water Natuurlijk staat voor… Duurzaam

WE ZIJN KLIMAATBESTENDIG EN CIRCULAIR

 • We investeren in klimaatbestendige steden, dorpen en buitengebieden.
 • Maken werk van groene daken, minder tegels en meer water in tuinen, parken, pleinen en afkoppelen van het riool.
 • We investeren in biodiversiteit in en langs watergangen (natuurvriendelijke oevers, ecologische verbindingszones en vispassages).
 • We bestrijden invasieve en schadelijke exoten
 • Onze dijken, bermen en oevers beheren we op een ecologische manier
 • Wij zetten in op vasthouden, bergen en afvoeren en geven rivieren daar waar kan de ruimte
 • Bij nieuw in te zaaien dijkvakken gebruiken we inheemse zaadmengsels
 • De doelen voor schoon water halen we voor 2027
 • We kiezen voor een natuurlijker peilbeheer, grotere peilgebieden en voor het vasthouden van gebiedseigen water (regen of kwel)
 • We besparen fors op ons energieverbruik.
 • (Afval)water, zon, wind en biogas gebruiken we als duurzame energiebronnen
 • We zorgen voor een circulair waterschap en hergebruiken onze reststromen
Toon alle berichten in deze rubriek