Water Natuurlijk Zeeland: “Niet bouwen op primaire waterkeringen”

Beantwoording vragen van de fractie Water Natuurlijk van Waterschap Scheldestromen over bouwen op waterkeringen bij Baarland d.d. 23-4-2018

Hierbij een reactie op de door u gestelde vragen over het krantenartikel in de PZC van 14 maart jl. betreffende de plannen voor De Landing in Baarland. Vooraf willen we graag opmerken dat het waterschap niet betrokken is geweest bij de inhoud van dit bericht. De informatie is gegeven door de woordvoerder van camping Scheldeoord die tevens de initiatiefnemer is voor de plannen in Baarland.

Beantwoording van de vragen:

  1. Is de berichtgeving correct?

De berichtgeving is niet correct als het gaat over het standpunt van het waterschap. Zie hiervoor ook de beantwoording van vraag 2.

  1. Is waterschap Scheldestromen inderdaad positief over dit plan?

Het dagelijks bestuur heeft geen positief advies gegeven over de plaatsing van ‘slaaphuisjes’ op de dijk. Het standpunt van het waterschap is dat, in afwachting van (1) de beoordeling van het dijktraject aan de nieuwe normering en mogelijk daaruit volgende maatregelen voor een versterkingsopgave (HWBP) en (2) het in het verlengde van de Zeeuwse Kustvisie een mogelijk door de Provincie uit te brengen visie op ontwikkelingen langs de Westerschelde, er op dit moment geen medewerking wordt verleend aan (een pilot voor) dijkslaaphuisjes bij camping Scheldeoord te Baarland.

De heer De Smet heeft namens het dagelijks bestuur dit standpunt in een gesprek aan de initiatiefnemer, de heer Northolt, medegedeeld en toegelicht. Het dagelijks bestuur wil voorkomen dat een toekomstige versterkingsopgave gehinderd wordt. Er is een gerede kans dat in de toekomst er ter plaatse versterkingsmaatregelen plaats moeten vinden.  Op 13 februari 2017 heeft bestuurlijk overleg tussen Provincie, gemeente Borsele en waterschap plaatsgevonden met de initiatiefnemer. In dit overleg is het standpunt van het waterschap nader toegelicht.

  1. Zijn er van de kant van het waterschap al toezeggingen gedaan?

Zie beantwoording vraag 2. Het waterschap heeft geen concrete toezeggingen gedaan.

  1. Is hier sprake van bouwen op de zeewering (i.c. een primaire waterkering)?

Ja, de dijk langs de Westerschelde is een primaire waterkering.

  1. Waarom is dit project nog geen agendapunt geweest op een van de vergaderingen van de commissie Waterkeringen en Wegen?

Vergunningverlening is een bevoegdheid van het dagelijks bestuur. Dergelijke initiatieven worden daarom niet geagendeerd voor de commissie Waterkeringen en Wegen.

Toon alle berichten in deze rubriek