Kandidatenlijst Scheldestromen

Nr. 1 Kees Polderman

Voor Water Natuurlijk is een goede visstand in de binnenwateren in het beheersgebied van Waterschap Scheldestromen uitgangspunt. Vandaar dat veel werk gemaakt moet worden van waterkwaliteit, inrichting maatregelen zoals natuurvriendelijke oevers en vispassages bij poldergemalen. Het is voor de Water Natuurlijk van groot belang dat met visrechthebbenden goede afspraken worden gemaakt over het te voeren visserijbeheer door het waterschap, zodat een gezonde visstand op lange termijn gewaarborgd blijft. De door het waterschap ingestelde visstand beheer commissie (VBC) kan hierbij een positieve bijdrage leveren. De VBC ervaart de bestaande ‘heerlijk rechten’ als een moeilijke hobbel die genomen moet worden. Waterschap Scheldestromen streeft (terecht) naar huurovereenkomsten met grote partijen zoals Sportvisserij Zuid West Nederland. Water Natuurlijk steunt het streven om met visrechthebbenden goede afspraken te maken die in het belang zijn van zowel eigenaren en huurders als sportvissers die over een vis pas beschikken. Sportvissers en Water Natuurlijk zijn natuurlijke partners op het gebied van waterbeleving en recreatie. Een partij die steun van de sportvissers verdient bij de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.

 

Nr. 2 Frans van Kollem

Water Natuurlijk wil Zeeland klimaatbestendig te maken. Door de klimaatverandering die zich aandient met veel regenwater, grote aanvoer van water door de rivieren en de stijging van de zeespiegel moet het Waterschap aan de slag. Daarbij moet de veiligheid van de bewoners van Zeeland voorop staan. Maar ook hoop ik ervoor te kunnen zorgen dat er nieuwe, natuurlijker technieken worden toegepast. Technieken die ook elders in de wereld kunnen worden ingezet. Het is noodzakelijk dat er door overheden in Zeeland wordt samengewerkt, waardoor alles efficiënter en goedkoper kan. Ook wil ik er op toezien dat de soortenrijkdom van planten en dieren niet wordt aangetast en soms ook wordt verbeterd. En verder ben ik van mening dat het Waterschap initiatieven moet ontplooien om zwerfvuil in het beheersgebied te voorkomen en op te ruimen.

 

GroenLinks TerneuzenFacebook pagina
Nr. 3 Charles Lelkens

Water Natuurlijk wil dat de invloed van benoemde bestuurders in Zeeland kleiner wordt. In de wet is geregeld dat er minimaal 1 vertegenwoordiger van de geborgde zetels in het dagelijks bestuur wordt opgenomen. Op dit moment zijn dat bij Scheldestromen 2 vertegenwoordigers. Dat is niet de keuze van Water Natuurlijk. Bij deelname aan het dagelijks bestuur moet dat tot 1 worden teruggebracht. Dit de wettelijk geregelde minimale vertegenwoordiging is voor ons tevens het maximum.

Nr. 4 Alex van Hootegem

Water Natuurlijk wil een duurzaam en rechtvaardig financieel beleid. We zijn het zat om steeds weer geld uit de kas te moeten halen. Telkens worden reserves aangesproken die we in de toekomst vanwege de klimaatverandering hard nodig zullen hebben. We willen per jaar eerst uitrekenen hoeveel geld het waterschap nodig heeft en vervolgens de tarieven berekenen. Tot nu toe gebeurde dit andersom omdat er in de coalitie afspraken over gemaakt werden. Maar het putten uit reserves is volgens Water Natuurlijk een verkapte tariefsverhoging, maar dan voor latere generaties.

 

 

Nr. 5 Wouter Versluijs

Water Natuurlijk zal de samenwerking zoeken en bevorderen met instellingen, die het groenblauwe karakter van Zeeland bewaken en versterken.

Nr. 6 Martien Burger

Water Natuurlijk wil dat het Waterschap Scheldestromen naar alle geledingen in de maatschappij een transparante partner is. Niet alleen de kosten, maar ook de diensten moeten op een rechtvaardige wijze over de verschillende categorieën worden verdeeld. Samen met burgers wil Water natuurlijk deze uitdagingen voor de toekomst aangaan.

Nr. 7 Jan Zwemer

Water Natuurlijk wil dat de terug plantplicht voor bomen door Waterschap Scheldestromen strikt gevolgd wordt.

In de eigen notitie van het Waterschap "Visie op biodiversiteit" wordt gesteld in het hoofdstuk Activiteiten huidige bedrijfsvoering met een relatie biodiversiteit:

Gefaseerd onderhoud van bomen en struiken en het herbeplanten van gerooide boom- en struikbeplantingen met diverse soorten inheems plantmateriaal. Het doel hiervan is om gezonde en veilige beplantingen te beheren, het behouden en versterken van de ecologische waarden en diversiteit aan soorten en om het huidige groenareaal niet in omvang te laten afnemen. Bij de uitvoering wordt er rekening gehouden met bestaande waarden (o.a. ecologie en landschap).

 

Nr. 8 Marleen Blommaert

Water Natuurlijk wil dat Waterschap Scheldestromen bescherming van de soortenrijkdom naast veiligheid, kwaliteit en kwantiteit als centrale doelstelling benoemt.  De biodiversiteit staat onder druk. Het Waterschap heeft als beheersorganisatie een grote impact op de natuur. Tegelijkertijd heeft het waterschap als één van de grootste terreinbeheerders van de provincie de mogelijkheid door een gericht beheer de soortenrijkdom van bermen, oevers, dijken en oppervlaktewater te vergroten. Denk daarbij aan het stimuleren van insectenvriendelijke vegetaties. Denk aan maatregelen om de vismigratie te vergroten.

Nr. 9 Riny Dieleman
Nr. 10 Bert Wiegant
Nr. 11 Tjeerd Blauw
Nr. 12 Heidi Menheere
Nr. 13 Peter Hofstede
Nr. 14 Els Verhage
Nr. 15 Marten Wiersma
Nr. 16 Ria Geluk
Toon alle berichten in deze rubriek