Motie Biodiversiteit en geld ervoor opzij zetten!!!!

Motie Water Natuurlijk
Betreft aansluiting bij het Deltaplan voor biodiversiteit.

De AV Waterschap Scheldestromen, kennis nemend van “het droombeeld” verwoord op de website van de beweging “ Deltaplan voor biodiversiteit”, draag het dagelijks bestuur op om het Waterschap Scheldestromen bij deze beweging aan te sluiten.

Ook willen we van de andere partijen weten of ze bereid zijn om hiervoor geld opzij te zetten.

Water Natuurlijk heeft al meerdere malen binnen de Algemene Vergadering van het Waterschap Scheldestromen gepleit voor maatregelen voor bescherming en herstel van biodiversiteit. Onlangs werd de “visie op biodiversiteit” door het Waterschap vastgesteld en wordt in de organisatie op basis van deze nota gewerkt. Voor Water Natuurlijk ging de ambitie hierin niet ver genoeg. Het was echter wel een begin van het omdenken op dit onderwerp. De tijd schrijdt voort en er zijn steeds meer geluiden, die duiden op een sterke teloorgang van de diversiteit van leven. Er is nu door een grote verscheidenheid aan organisaties een initiatief genomen om te komen tot een Deltaplan voor biodiversiteit. De deelnemers zijn kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank. Zij stellen “Herstel van biodiversiteit is van belang voor een rijkere natuur én is ook de basis voor ons welzijn en onze welvaart”. Ook Waterschappen worden genoemd als organisaties die nodig zijn voor een concrete verdere uitwerking.

Water Natuurlijk wil graag een motie indienden tijdens de eerstvolgende AV-vergadering met als oogmerk om het Waterschap Scheldestromen aan te sluiten bij deze beweging.

De visie van Water Natuurlijk wordt vervat in een tekst op de website van het Deltaplan voor Biodiversiteit. Daarom voeren wij deze tekst op als overweging bij het voorstel.
Het droombeeld voor 2030: een florerende delta voor mens en natuur
In 2030 herbergt de groene ruimte van Nederland een rijke biodiversiteit aan onder andere bodemleven, planten, insecten en boerenlandvogels. Het landschap sprankelt van de diversiteit en mensen leven, werken en recreëren er graag. Landschappen zijn herkenbaar aan hun inrichting en begroeiing, mensen identificeren zich hiermee en zijn er trots op.
Alle Nederlanders vinden biodiversiteit belangrijk, handelen daar naar als burger Ă©n als consument en dragen zo gezamenlijk bij aan natuurrijke landschappen. De activiteiten van (semi)overheden, alle ondernemers in de agrarische waardeketen (boeren, handelaren, producten en Retail) en natuurbeschermingsorganisaties versterken elkaar op slimme manieren, ondersteund door innovatieve economische modellen en wet- en regelgeving. De hoge biodiversiteit wordt onderhouden door beheer van natuur in natuurgebieden, agrarische productiesystemen en openbare ruimte.
Het beheer van terreinen van natuurbeschermingsorganisaties is optimaal voor het versterken van de ter plekke karakteristieke biodiversiteit en ze krijgen daar een aantrekkelijke beloning voor van leden en overheid. Natuurgebieden zijn effectief met elkaar verbonden via natuurgebieden, agrarisch gebied en/of openbare ruimte, en het beheer in natuurgebieden en op landbouwgrond is op elkaar afgestemd en versterkt elkaar.
Agrarische productiesystemen op rijke en gezonde bodems zijn circulair geworden en maken gebruik van functionele biodiversiteit, ondersteund door technologische innovaties. Hierdoor is de kwaliteit van water, bodem en lucht goed. Agrarisch ondernemers produceren kwalitatief hoogwaardige en gezonde producten en consumenten en burgers waarderen agrarisch ondernemers om hun rol in de voedselvoorziening en hun inzet om dit met duurzame teeltsystemen te realiseren. Agrarisch ondernemers krijgen een prijs die past bij de natuur-inclusiviteit van hun producten en een aantrekkelijke beloning voor het produceren van biodiversiteit door natuur- en landschapsbeheer en andere agro-milieudiensten door ketenpartijen en overheid. Het verdienmodel is dusdanig aantrekkelijk dat ook toekomstige generaties graag agrarisch ondernemer willen worden.
In de openbare ruimte zijn biodiversiteit en landschappelijke identiteit, naast veiligheid en aantrekkelijkheid, kerndoelen geworden van het beheer door (semi) overheden. Uitbreidingen van bebouwing en infrastructuur worden zo uitgevoerd dat ze natuur bevorderen, samenwerking met andere grondgebruikers stimuleren en een positief effect hebben op natuur in het omliggende landelijk gebied.
Dit alles is gerealiseerd via een gebiedsgerichte benadering en regionaal maatwerk die het mogelijk maken om win-win situaties in het beheer van natuur, landbouw en openbare ruimte te benutten. Van alle beheerders van de groene ruimte worden de effecten van inrichting, maatregelen en beheer op biodiversiteit en bedrijfsvoering en de publieke en financiële waardering doorlopend gemonitord met behulp van eenvoudig te meten indicatoren. Dit stimuleert de continue aanpassing van de Nederlandse natuur aan een blijvend veranderende samenleving en klimaat en zorgt ervoor dat biodiversiteit vanuit ontwikkeling behouden blijft voor toekomstige generaties.

E.e.a. valt na te lezen op https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp (art. 33 lid 4)
de algemene vergadering van Waterschap Scheldestromen, bijeen op 14 februari 2019

De AV Waterschap Scheldestromen, kennis nemend van “het droombeeld” verwoord op de website van de beweging “ Deltaplan voor biodiversiteit”, draag het dagelijks bestuur op om het Waterschap Scheldestromen bij deze beweging aan te sluiten.

Namens de fractie van Water Natuurlijk:
Frans van Kollem
Kees Polderman

Toon alle berichten in deze rubriek