Water Natuurlijk: Scheldestromen bescherm de Zeeuwse kust!

Er is in Zeeland en andere provincies veel onrust ontstaan door het besluit van het Kabinet om restricties op te heffen bij het bouwen aan de Nederlandse kust. Water Natuurlijk stelt daarom ook: Scheldestromen bescherm de kust.

Water Natuurlijk is van mening dat er alles aan moet worden gedaan om bouw tegen te gaan die landschap, natuur en milieu schaadt. Voorbeelden in Zeeland waarvan hier in de toekomst sprake kan zijn, als dit allemaal door kan gaan zijn o.a.: Vlissingen Nollebos, Schelphoek en strandhuisjes op Schouwen. Een heel duidelijk volledig beeld is te vinden op www.beschermdekust.nl. Hier kan men zich zelfs opgeven als Baywatcher. Er ontstaan diverse vormen van verzet tegen de voorgenomen plannen. Bij de Natuur- en Milieubeweging, bij de bevolking, maar ook bij de organisatie van recreatieondernemers.

Zeewering bij Westkapelle

Sussende woorden van Minister en andere overheden

Angst voor massale recreatiebebouwing in de Nederlandse kuststrook is onnodig. De waterschappen blijven terughoudend met het toestaan van bouwwerken op en aan het strand. De waterkerende functie van duinen blijft altijd prioriteit.

De waterschappen stellen dat bebouwing aan de kust alleen mogelijk is wanneer de waterkerende functie van de kust niet in het geding komt. Ook het Europese natuurbeleid werpt een drempel op voor bouwen langs de kust.

Beleidslijn kust

Kort van het kerstreces besloot de ministerraad meer ruimte te bieden voor initiatieven in het kustgebied. Zo meldde het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat het algemeen geldende verbod op nieuwe bebouwing buiten de bebouwde kom in het kustgebied vervalt.

Kamervragen

In de Tweede Kamer groeit door dit besluit de vrees voor ‘Belgische toestanden’ langs de Nederlandse kust. PvdA, D66 en SP hebben Kamervragen gesteld over bebouwing in de duinen. Ook natuurorganisaties uiten hun zorg over bouwplannen aan de kust.

Volgens de Unie van Waterschappen is het maar de vraag of er meer ruimte komt voor ontwikkelingen in de kuststrook. De strekking van het nieuwe beleid is dat het Rijk zich minder bemoeit met de ruimtelijke ordening aan de kust, omdat deze gedecentraliseerd is. IenM beoordeelt initiatieven alleen nog op gevolgen voor de waterkerende functie.

Geen volgebouwde kust

Toine Poppelaars, dijkgraaf waterschap Scheldestromen: “Het waterschap stelt zelf vast waar uit veiligheid langs de kust niet mag worden gebouwd. Daarnaast kunnen provincie en gemeenten zones toevoegen vanwege bijvoorbeeld bescherming van natuur. Waterschap, gemeenten en provincie overleggen daarover intensief met elkaar.

Nieuwe duinen bij Westkapelle?

Er is in Zeeland dus een goede afstemming over waar wel en niet langs de kust mag worden gebouwd. Als het beleid zou zijn om alles vol te plempen, zou dat het begin van het einde zijn. Dat zit in Zeeland echt wel tussen de oren. Dus de kust zal echt niet volgebouwd worden.”

Lees hieronder de tekst van de motie:

MOTIE                                                           

 De Algemene Vergadering van Waterschap Scheldestromen, in vergadering bijeen op 18 februari 2016,

Gelezen het besluit van de regering tot aanpassing van het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening zodat de Rijksoverheid eventuele bebouwing en andere ruimtelijke activiteiten langs de kust alleen nog beoordeelt op de vraag of deze de waterveiligheid beïnvloeden en daarmee het algehele bouwverbod beëindigt,

 Gelezen de reactie van de Unie van Waterschappen (zie bijlage) en ook andere reacties via deze Link en dat deze beleidswijziging van het Rijk geen gevolgen zal hebben voor landschap en natuur op en langs de kust en het directe achterland,

 Van mening:

  • dat als gevolg van deze beleidswijziging op Rijksniveau gemeenten, provincies en waterschap gezamenlijk voor de taak staan de Nederlandse kust te beschermen, zowel wat de veiligheid betreft als inzake de kwaliteit van de leefomgeving (natuur, landschap, openheid),  In Zeeland door de betrokkenheid van partijen bij de totstandkoming van de kustvisie,
  • dat het waterschap in het bijzonder moet letten op de waterveiligheid, maar ook verantwoordelijkheden heeft voor de kwaliteit van de kust op andere aspecten,

 Dringt er bij het Dijkgraaf en het dagelijks bestuur in het kader van vergunningverlening op aan:

  • het veiligheidsaspect conform de huidige keur niet alleen zwaar te laten wegen en geen onnodige risico’s te nemen, maar ook ieder ander juridisch houdbaar argument te hanteren om materieel het bouwverbod voor de kustzone in stand te houden,
  • dit standpunt bij gemeenten en provincie Zeeland uit te dragen en samen met hen naar blijvende bescherming van de kustzone te streven,
  • maatschappelijke initiatieven die er op gericht zijn verdere aantasting van natuurwaarden van de kust te voorkomen zoveel mogelijk te steunen

 en gaat over tot de orde van de dag.

Toon alle berichten in deze rubriek