Water Natuurlijk Zeeland is voor het afschaffen van geborgde zetels.

In februari van dit jaar stelde de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een “Adviescommissie geborgde zetels bij Waterschappen” in. Deze commissie heeft nu het advies uitgebracht.  De Minister schrijft dat het de bedoeling is om in de komende periode het rapport te bespreken met de waterschappen, departementen en andere belanghebbende partijen, zodat zij kunnen reflecteren op het rapport. De commissie adviseert het systeem van geborgde zetels binnen het waterschapsbestuur af te schaffen.

Water Natuurlijk Zeeland heeft met instemming kennis genomen van het advies van de commissie. Klik hier voor het volledig advies.

De conclusie van het advies is dat in toekomstige besturen van Waterschappen er geen ruimte meer is voor geborgde zetels.

Water Natuurlijk Zeeland is blij met het uitvoerig beargumenteerd advies. De partij heeft zich vanaf haar oprichting voorstander getoond voor het afschaffen van kwaliteitszetels, die bezet worden door benoemingen i.p.v. verkiezingen en daarmee in wezen ondemocratisch zijn .

Bij het Waterschap Scheldestromen werden de afgelopen zittingsperiodes  steeds coalities gevormd met het toegestane maximale aantal van twee dagelijks bestuurders uit de geborgde vertegenwoordigingen ongebouwd en bedrijven. Van oudsher leveren coalitiepartijen als CDA en SGP echter ook al vertegenwoordigers van die specifieke belangen voor het Dagelijks Bestuur. Het democratisch gehalte is volledig in onbalans. Ook komt daarmee het belang van biodiversiteit en natuur, zoals blijkt uit de praktijk, steeds verder in het nauw.

De belangrijkste overwegingen uit het advies zijn:

  • Omdat de vraagstukken waarover het waterschapsbestuur debatteert steeds meer gaan over het in het kader van de klimaatontwikkeling voor het gebied noodzakelijke generieke waterbeleid, omdat de via verkiezingen in het bestuur gekomen (politieke) partijen uitstekend in staat blijken deze discussies binnen de kaders van het functionele takenpakket van de waterschappen met inbegrip van alle in het geding zijn belangen te voeren,
  • omdat van de trits ‘belang, betaling, zeggenschap’ alleen de relatie ‘belang-zeggenschap’ nog betekenis heeft en de partijen bij de samenstelling van hun kandidatenlijsten en bij de inhoud van hun programma’s nu al rekening houden met de specifieke belangen in het gebied en dat in de toekomst nog verder kunnen versterken,

Hierbij maakt de commissie nog drie aanvullende opmerkingen:

  • De commissie is zich bewust van de historisch belangrijke en constructieve rol van de geborgde zetels in de waterschappen. Zij hecht er aan te benadrukken dat de perspectieven van met name agrarisch ongebouwd en van natuurterreinen ook voor de toekomst onverminderd van belang zijn. Haar advies is gebaseerd op de vaststelling dat deze perspectieven in een waterschapsbestuur inmiddels ook zonder apart geborgde zetels tot hun recht komen.
  • Daarnaast kan via klantenpanels, adviesraden, zetels in adviescommissies, klankbordgroepen bij specifieke projecten, etc. op allerhande manieren een verdere invulling aan allerlei participatievormen gegeven worden.
  • De commissie beveelt de waterschappen aan daar – uiteraard naar behoefte en wens – maximaal gebruik van te maken. In het bestuursrecht is naar mening van de commissie tot slot afdoende geregeld hoe betrokkenen in het gebied nog aanvullend specifieke invloed kunnen uitoefenen op bestuursbesluiten van het waterschap. De commissie is ervan overtuigd dat bij het handhaven van het huidige stelsel van geborgde zetels, en van de gegroeide praktijk waarbij het onderscheid in het waterschapsbestuur tussen fracties uit geborgde zetels en politieke fracties in hoge mate diffuus is geworden, de discussie over nut en noodzaak daarvan zich periodiek zal herhalen. Dat lijkt de commissie een ongewenste situatie.

Op naar een modern Waterschap!

 

Namens het bestuur Water Natuurlijk Zeeland  Ad van de Kreeke, voorzitter

Namens de fractie van Water Natuurlijk bij het Waterschap Scheldestromen Kees Polderman, fractievoorzitter.

 

Toon alle berichten in deze rubriek