BELEID VOOR GRONDWATER VASTGESTELD

Besluit van de verenigde vergadering hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard houdende regels omtrent Beleidsuitwerking Grondwater

De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard heeft, op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, op 28 november 2018 besloten de Beleidsuitwerking Grondwater vast te stellen.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) streeft samen met de omliggende waterschappen, provincie en gemeenten naar een duurzaam grond watersysteem. Het belangrijkste daarbij is de bescherming van de grondwater afhankelijke functies. Andere doelstellingen zijn het voorkomen van onomkeerbare schade, het in stand houden van de zoetwatervoorraad, het mogelijk maken van economische ontwikkeling en het verbeteren van de (KRW) waterkwaliteit. De invulling van deze taak doet HHSK via rolbewuste samenwerking, heldere informatievoorziening en tijdige, transparante communicatie.

Het grondwaterbeleid van HHSK laat zien aan de provincie, gemeenten, burgers en bedrijven wat de visie is op de grondwaterbeheertaak van het hoogheemraadschap en hoe de afwegingen binnen de vergunningverlening, peilbesluiten en advisering worden gemaakt.

De beleidsuitwerking heeft ter inzage gelegen van 20 juli tot en met 31 augustus 2018. Van één persoon is een zienswijze ontvangen. De beleidsuitwerking en de nota waarin de zienswijze is beantwoord, zijn vastgesteld door de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op 28 november 2018.

De beleidsuitwerking grondwater treedt in werking op 1 januari 2019 en heeft een geldigheidsduur tot en met 2022. Eind 2022 wordt het functioneren van de beleidsuitwerking geëvalueerd.

Gedurende een periode van zes weken kunt u de beleidsuitwerking grondwater inzien op het kantoor van het hoogheemraadschap. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via BeleidsuitwerkingGrondwater.

Toon alle berichten in deze rubriek