Uit de praktijk van Agnes van Zoelen, dagelijks bestuurder HHSK

Water Natuurlijk aan de slag!

Mijn portefeuille gaat in de volle breedte over het watersysteem en daarnaast aangevuld met de portefeuille overstijgende onderdelen duurzaamheid en innovatie.

Watersysteem gaat over waterkwaliteit en waterkwantiteit. Om de waterkwaliteit te verbeteren hebben we het programma Kader Richtlijn Water (KRW), dat opgeknipt is in drie delen. We voeren nu het tweede (2016-2021)  stroomgebiedsplan uit. Een van de maatregelen waar we komend jaar mee aan de gang gaan is de integrale aanpak van de Bleiswijkse Zoom: afvissen van de bodemwoelende vissoorten, baggeren van de waterbodem, aanleggen van natuurvriendelijke oevers etc. om uiteindelijk een plas te krijgen vrij van blauwalg en fijn om in te zwemmen.

Een ander mooi project is de aanleg van een aanzienlijke lengte aan natuurvriendelijk oevers in de Rotte. Dat draagt niet alleen bij aan een mooiere Rotte, maar is ook essentieel voor het ecologisch herstel.

Waterkwantiteit heeft alles te maken met het waterpeil dat gehandhaafd wordt. Zo’n waterpeil, dat waar mogelijk, flexibel wordt vastgesteld, moet regelmatig herzien worden. Dit komend jaar wordt er een nieuw peilbesluit voorbereid voor de Krimpenerwaard. Een veenweidegebied met verschillende belangen, die goed afgewogen moeten worden. Alle partijen, overheden, organisaties, maar ook bewoners worden uitgenodigd om hierover mee te praten. Eind van dit jaar moet er een nieuw peilbesluit liggen. 

In de nota duurzaamheid is vastgesteld dat we in 2025 zelfvoorzienend willen zijn in ons energiegebruik. Daar gaan we ook komend jaar weer aan werken. Vorig jaar is er krediet gekomen voor zonnepanelen op de zuiveringen Kralingse Veer en Kortenoord, dit jaar gaan we op zoek naar andere locaties in ons gebied. Dit jaar zal de innovatieve techniek Themista in gebruik worden genomen. Dit is een techniek, waardoor we het  zuiveringsslib efficiënter kunnen vergisten, waardoor we vervolgens meer energie uit het slib kunnen opwekken. We gaan dit jaar ook kijken hoe we energie besparende maatregelen in het watersysteem kunnen toepassen. Dus door zowel besparende maatregelen, als ook maatregelen om meer energie op te wekken komen we steeds dichter bij ons einddoel. 

Dit jaar gaan we ook aan de slag om het stedelijk gebied beter voor te bereiden op klimaatverandering in de toekomst. Alle gemeenten hebben een zogenaamde “stresstest” gedaan, om in beeld te brengen waar er knelpunten zitten op het gebied van wateroverlast, droogte, hitte en gevolgen van overstroming. Met de gemeente Rotterdam loopt er al een heel plan met 7 verschillende projecten, waar we dit jaar aan gaan werken, maar ook met de andere gemeenten gaan we nu aan de slag. 

Tot zover een korte blik op het komend jaar.

Agnes van Zoelen, maart 2020

Toon alle berichten in deze rubriek