Achterveld – Vistrap in Barneveldsebeek

Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat vissen ongestoord kunnen trekken. Stuwen werpen barrières op voor vissen. Het is goed dat het waterschap doorgaat met de aanleg van vistrappen om geïsoleerde stukken water weer met elkaar te verbinden.
Stuwen zijn ook het resultaat van beekkanalisaties in de jaren ’60. Sindsdien wordt water zo snel mogelijk afgevoerd. Daar moeten we vanaf. We willen de natuurlijke sponswerking van het watersysteem herstellen. Daarmee voorkomen we wateroverlast benedenstrooms, door water bovenstrooms langer vast te houden, en tijdelijk te bergen in gebieden die we speciaal daarvoor inrichten. Dat heeft ook een ander voordeel: in perioden van langdurige droogte hebben we een grotere waterbuffer achter de hand. Natuurlijke klimaatbuffers zijn daar een heel geschikt middel voor.

Gekanaliseerde beken vormen visbarrière

Tot in de jaren ’60 was de Barneveldse Beek een meanderende beek. Rond 1970 werd de beek net als veel andere beken in Nederland gekanaliseerd. Er werden stuwen aangelegd om het water langer vast te houden in hoger gelegen gebieden en daar verdroging te voorkomen. Door de stuwen wordt ook voorkomen dat lagergelegen gebieden snel overstromen.
Een aantal vissoorten zwemt in het voorjaar tegen de stroom in naar hoger gelegen gebied. Daar is het water schoner en dat maakt het voor de vissen prettig om zich voort te planten. In die route omhoog is een stuw een onneembare barrière. Vistrappen, zoals in de Barneveldsebeek bij Achterveld, moeten dat probleem verhelpen.

Vistrappen overbruggen stuwen

Om de visstand in de Barneveldse beek bij Achterveld beter op peil te houden, heeft het waterschap Vallei en Veluwe een vistrap aangelegd. Die helpt de vissen om tegen de stroom in te zwemmen, op weg naar hun hoger gelegen paargebieden. 
De vistrap, vlakbij landgoed Stoutenburg, is ongeveer een kilometer lang en overbrugt het hoogteverschil bij de stuw met elf trappen van ongeveer 10 centimeter. Dat is een hoogte die de vissen wel kunnen nemen om daarna even uit te rusten voor de volgende sprong. Niet alleen het leefgebied van de vissen wordt hiermee vergroot, maar het is ook goed voor de rest van de omgeving. Met de komst van de vistrap wordt ook de rest van het gebied natuurvriendelijk ingericht, waardoor bijzondere dieren hier straks weer te vinden zijn.

Natuurlijke klimaatbuffers

Vistrappen zijn een nuttige maatregel om vissen de vele stuwen te laten passeren in gekanaliseerde beken.
Maar we moeten nu snel toe naar beken die weer een meer natuurlijk karakter hebben. In meanderende beken zijn geen stuwen meer nodig om het water minder snel te laten afstromen.
We zullen namelijk wel rekening moeten houden met de effecten van klimaatverandering op de economie, de gezondheid, de natuur en de veiligheid. Het gaat daarbij zowel om toenemende wateroverlast, watertekorten en zeespiegelstijging als om hittegolven in de steden. Natuurlijke klimaatbuffers kunnen een grote bijdrage leveren aan een klimaatbestendig Nederland.
Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering en vervullen een rol bij het vasthouden en opvangen van water, het voorkomen van watertekorten, het temperen van hitte en het verminderen van kooldioxide in de atmosfeer. Zo verbeteren ze de leefbaarheid van Nederland.

Toon alle berichten in deze rubriek