Actief met innovatie in regio midden

Waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland zijn koplopers met het toepassen van innovaties. Daar zijn we trots op en die positie willen wij behouden. Met sommige innovaties kunnen we energie of grondstoffen besparen of opleveren.

Andere innovaties leveren meer rendement of een beter resultaat op. Of we kunnen er meerdere doelen tegelijk mee dienen.

Wij vinden daarom dat onze waterschappen moeten blijven werken aan innovaties: aan grootschalige toepassingen en kleinschalige proeftuinen met bijvoorbeeld inwoners.

Een paar voorbeelden:

  • De komende jaren zijn in het hele rivierengebied nieuwe dijkversterkingen nodig. Wij zoeken naar innovatieve oplossingen om de gevolgen voor omwonenden, cultuurhistorie, landschap en natuur te beperken. Denk bijvoorbeeld aan flexibele keringen, zanddicht textiel, damwanden en klimaatdijken. Daarmee gaat de omgeving er vaak zelfs op vooruit. Dat past bij onze inzet om doelen te verbinden.
  • Wij gaan voor energieneutrale waterschappen en duurzaam gebruik van grondstoffen. Dat is prima mogelijk, bijvoorbeeld door grondstoffen en warmte terug te winnen uit afvalwater. Goede voorbeelden zijn de energie- en grondstoffenfabrieken in Amersfoort, Apeldoorn, Zutphen en Nijmegen. Daar worden bij de rioolwaterzuiveringen biogas en kunstmest uit afvalwater gewonnen.
  • De energietransitie zet ons voor een enorme opgave. Er zijn veel grote spelers op de markt. Wij zetten ons ervoor in dat er ook lokale energieproductie met zon en wind van de grond komt. Goed voor het milieu, en noodzakelijk voor het draagvlak.
  • Er komt maar geen einde aan het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Waterkwaliteit en de natuur hebben daar zwaar onder te lijden. We willen dat de waterschappen zich in Den Haag sterkt blijven maken voor een snel verbod op de meest schadelijke middelen.
  • Wij willen voorkomen dat medicijnresten en hormonen in het water terecht komen. Daarom zetten wij in op voorlichting en innovatieve methoden voor zuivering of scheiding bij de bron. Maar vooralsnog blijven er veel medicijnen in het water zitten. Praktijkproeven in Nederland, Duitsland en Zwitserland hebben voldoende aangetoond dat het mogelijk is om geneesmiddelen te verwijderen uit het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat moet dan ook gaan gebeuren.
  • Microplastics vormen een steeds grotere bedreiging voor het leven in het water. Maar zwerfvuil zorgt er ook voor dat er jaarlijks veel vee overlijdt. Het opruimen van al het zwerfvuil kost het waterschap en dus ook ons veel geld. Water Natuurlijk is daarom een groot voorstander van het invoeren van statiegeld op verpakkingen.
  • Wij kiezen voor landbouw mét de natuur en voor natuur mét de landbouw. Vroeger was het waterbeheer vooral afgestemd op de landbouweisen. Tegenwoordig is onze verantwoordelijkheid breder. Nu heeft peilbeheer voor de landbouw vaak verdroging van natuur tot gevolg. Door nieuwe gewassen te telen en innovaties in de bedrijfsvoering toe te passen, is de verdroging te verminderen.

Kijk ook eens op de site van uw waterschap. Hier een mooi artikel van  Waterschap Vallei en Veluwe

Toon alle berichten in deze rubriek