Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

Op Prinsjesdag verscheen het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gericht op de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen. Bij de inrichting van de stad en het landelijk gebied moet steeds meer rekening worden gehouden met klimaatverandering. Zo zorgen extreme hoosbuien de laatste jaren plaatselijk voor veel overlast. Ook komen er bijvoorbeeld steeds langere perioden van droogte voor. In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, onderdeel van het Deltaprogramma 2018, staan maatregelen waarmee Nederland zich kan wapenen tegen deze grillen van het klimaat.

De kern van de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Overheden gaan ervoor zorgen dat schade door hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt en letten daarop bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, het opknappen van bestaande bebouwing, vervanging van rioleringen en wegonderhoud.

Met een jaarlijkse enquête meten Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen de voortgang. De enquêtes van 2015 (nulmeting), 2016 en 2017 laten zien dat alle overheden met de thema’s aan de slag zijn, waarbij de waterschappen het verst gevorderd lijken. Alle partijen zijn bekend met de gevolgen van klimaatverandering voor wateroverlast, waterveiligheid en droogte. Hittestress heeft minder aandacht. De tussentijdse evaluatie van 2017 laat zien dat versnelling en intensivering van de aanpak noodzakelijk is. De partijen hebben daarom het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie opgesteld.

In 2017 wordt een gestandaardiseerde stresstest opgesteld als hulpmiddel voor gemeenten, waterschappen provincies en het Rijk om de kwetsbaarheden in hun gebied in kaart te brengen.

Verder wordt een netwerk voor kennisdeling opgezet (Platform Samen Klimaatbestendig) met als doel het delen van praktijkkennis tussen decentrale overheden en private professionals die lokaal en regionaal werken aan ruimtelijke adaptatie.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken.

Toon alle berichten in deze rubriek