Deventer – Waterambassadeurs De Hoven

Water Natuurlijk wil dat het waterschap ruimhartig bewonersinitiatieven steunt. Er zijn veel goede initiatieven in de samenleving, die de doelen van het waterschap dichterbij brengen. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om aanpassen aan klimaatverandering en afkoppeling van regenwater van de riolering.

Regenwater van het riool af

Een klein deel van Deventer ligt aan de westkant van de IJssel. Deze wijk, die de Hoven of De Worp heet, ligt nog net binnen het gebied van waterschap Vallei en Veluwe. Ook op de Worp stroomde hemelwater (regen) via de dakgoot en regenpijp rechtstreeks het riool in. Dat is jammer, want hierdoor vermengden schoon en smerig water.

Het idee is eenvoudig: de regenpijp afzagen en zorgen dat het regenwater in de bodem kan infiltreren. Zo blijft het hemelwater schoon en wordt het opgevangen op eigen terrein. Overtollig water stroomt alsnog naar het riool.

Bewonersinitiatief

Op initiatief van wijkbewoners Wim van Vilsteren en Willem Seine is een werkgroep geformeerd die zich als doel heeft gesteld om zoveel mogelijk bewoners warm te krijgen voor dit idee. In 2015 hebben ongeveer 30 Hovenbewoners een geweldige klus geklaard door meer dan 300 m2 dakoppervlak van het Hovenhuus af te koppelen van het riool. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de bewonersgroep die op De Worp al enige tijd bezig is om wijkgenoten te bewegen hun regenwater van het riool af te koppelen. Het Waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Deventer hebben de materiaalkosten voor hun rekening genomen. Daarnaast hebben de afgelopen periode zo’n 30 bewoners hun daken afgekoppeld. Het lijkt de werkgroep een geweldig idee om ook andere Worp-bewoners enthousiast te maken om hun huis af te koppelen.

Structureel afkoppelen nodig

De totale jaarlijkse kosten voor het zuiveren van rioolwater in Nederland bedragen 1,3 miljard euro. Ruim een derde van deze kosten is gerelateerd aan het ‘verwerken’ van regenwater. Hoe minder regenwater er in het rioolstelsel komt, hoe lager de kosten voor de zuivering dus worden. Het is daarom zeer de moeite waard in de steden zoveel mogelijk woningen en bedrijven af te koppelen van het riool. Vanwege klimaatveranderingen die vaker zware buien met zich meebrengt, moet regenwater in stedelijke watersystemen bovendien meer ruimte krijgen.

Samenwerken bij aanpassen aan klimaatverandering

Gemeenten en waterschappen hebben beloofd om de kwetsbaarheid voor klimaatverandering in beeld te brengen met een gestandaardiseerde stresstest. Water Natuurlijk wil in de eerste plaats proberen wateroverlast te voorkomen. Bijvoorbeeld door regenwater langer vast te houden op de plaatsen waar het valt en tijdelijk te bergen in gebieden die we speciaal daarvoor inrichten.

Water vasthouden en tijdelijk bergen heeft ook een ander voordeel: in perioden van langdurige droogte hebben we een grotere waterbuffer achter de hand. Deze maatregelen zijn bovendien te combineren met schaduwrijk groen in de stad, als bron van koelte bij extreme hitte.

Steeds vaker zien we dat anderen zelf het initiatief nemen en ons opzoeken om samen te werken aan een betere woon- of werkomgeving.  Wij willen dat het waterschap nog meer inspeelt op deze maatschappelijke ontwikkeling: initiatieven stimuleren en ondersteunen en partijen actief uit te nodigen. Waterschap Vallei en Veluwe heeft al een subsidieregeling om gemeenten te stimuleren om watermaatregelen te nemen. Het is te overwegen om ook bewoners rechtstreeks te stimuleren, zoals waterschap Drents-Overijsselse Delta al doet.

Toon alle berichten in deze rubriek