Ede – Wateroverlast Stedelijke Omgeving

Hevige buien in verstedelijkt gebied kunnen tot overlast leiden. Vooral oudere industrieterreinen zijn gevoelig voor wateroverlast, door de hoge verdichting en “verstening” van deze gebieden. Dit bleek bijvoorbeeld in het industriegebied Frankeneng in Ede na de extreme bui van 29 mei 2018. Die gaf zo veel water, dat de wegen van het bedrijventerrein helemaal vol stonden. Er was zelfs een pand waarvan het dak de zware last van het water niet meer kon dragen…
WN meent, dat we dit soort problemen kunnen beperken door een gecoördineerde aanpak met alle belanghebbenden
.

Water op straat; niet in gebouwen

Het klimaat verandert en daarbij behoren langere perioden van droogte en de kans op meer, heviger buien.

WN acht “water op straat” op zichzelf geen probleem – zolang het water de gebouwen maar niet binnenkomt. Het tijdelijk bergen van grote hoeveelheden water op straatniveau voorkomt de noodzaak van zeer kostbare vergroting van rioolbuizen.
Oudere industrie- en bedrijventerreinen zijn hitte-eilanden bij uitstek. WN streeft er naar om deze gebieden te vergroenen: maatregelen die helpen om de gevolgen van hittestress tegen te gaan. Ook wateroverlast kan worden verminderd als er meer groen aanwezig is. Groen werkt bufferend.
Met een robuuste blauw-groene inrichting maak je een industrieterrein ook tot een prettiger werkomgeving.

Transformatie vereist regie

Het is de uitdaging om bij die transformaties “werk met werk” te maken. Dat voorkomt onnodige vertraging en hinder (voor omwonenden en bedrijven) die extra maatschappelijke kosten veroorzaken welke uiteindelijk door de burger moeten worden opgebracht.
Bij de afstemming van de benodigde operationele aanpassingen door verschillende partijen is een goede regie vereist. WN vindt, dat de eigenaar/beheerder van de publieke ruimte –de gemeente ,  maar ook het waterschap – bevoegdheden moeten krijgen om die regierol effectief te kunnen uitoefenen.; daar ontbreekt het nu nog aan.

Waar een wil is…

In Ede is de omgeving van de Arnhemseweg op groenblauwe wijze al heringericht, met een effectief resultaat. Waar een wil is, is een (toekomstbestendige) weg….

Het waterschap en de provincie bieden subsidies om een dergelijke transformatie te realiseren. Laten we die zo goed mogelijk inzetten! Ook woningeigenaren kunnen hier verantwoordelijkheid in nemen.

In Ede veroorzaakte een stortbui rond 17:00 flinke wateroverlast, onder meer op bedrijventerrein Frankeneng en in de aangrenzende wijk Rietkampen. Ook zijn er verschillende meldingen van stromschade binnengekomen. De tunnel in de Keesomstraat, een belangrijke verkeersader in Ede, liep vol water waardoor het verkeer stil kwam te staan.

Toon alle berichten in deze rubriek