Eemnes – Weidevogelbeheer in Eemland

Water Natuurlijk is blij met het succesvolle agrarische weidevogelbeheer in Eemland. Dit is een voorbeeld dat elders navolging verdient. Wij willen graag met de agrariërs in ons gebied samenwerken. We willen dat het waterschap regionale agrarische samenwerkingsverbanden gaat stimuleren en deze gaat inzetten om ook waterdoelen te bereiken.

Landelijk achteruitgang boerenlandvogels

Door veranderingen in de landbouw zijn veel broedvogels van het agrarische gebied in Nederland achteruitgegaan. Deze ontwikkeling doet zich in de hele EU voor.

De afname is recentelijk afgevlakt, maar nog allerminst omgebogen in een herstel, ondanks de inzet van agrarisch natuurbeheer. In de plaats van grote aantallen en een grote diversiteit aan boerenlandvogels zijn het tegenwoordig grote groepen ganzen die het vogelbeeld in het agrarisch gebied bepalen. De aantallen ganzen in de winter zijn de afgelopen decennia sterk toegenomen, en daarnaast heeft zich een grote broedende populatie ontwikkeld. De verschillende soorten ganzen worden evenwel niet tot de kenmerkende boerenlandvogels gerekend, omdat deze soorten in de broedtijd ook veel in andere terreintypen voorkomen.

In Eemland wél succesvol agrarisch natuurbeheer

In de Eempolder bij Eemnes ligt het weidevogelreservaat Eemland. Het waterschap werkt hier samen met andere organisaties aan het behoud van de kwetsbare natuur. Verschillende weidevogels zoals de grutto, tureluur en kievit hebben hier hun leef- en broedgebied.

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap kende de Gouden Mispel 2016 toe aan de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Ark en Eemlandschap, in samenwerking met Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Vereniging Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland, vanwege de tomeloze inzet, de bereidheid te doorgronden en verkregen kennis toe te passen. De Gouden Mispel wordt uitgereikt aan personen of organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap.

Binnen ons waterschapsgebied kreeg ook de familie Van Leeuwen Boomkamp de Gouden Mispel ‘voor de instandhouding tegen de tand des tijds in, soms meebewegend, altijd wegen zoekend voor het behoud van Landgoed Slichtenhorst in veranderende tijden.’ Het landgoed in Nijkerk bestaat uit landerijen en historische hoeves.

Bron: waterschap Vallei en Veluwe en Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Geld nodig voor natuurinclusieve landbouw

Om boeren te kunnen helpen natuurinclusiever te gaan boeren, is het nodig om te begrijpen wat een rol speelt bij hun keuzes. Onderzoekers van Wageningen Research gingen in gesprek met melkveehouders in Eemland en akkerbouwers in Flevoland.

Als een boer natuurinclusiever wil worden, wil dat nog niet zeggen dat hij of zij verwacht dat ook te kunnen. Bedrijfseconomische overwegingen en onzekerheden over risico’s spelen een rol, met name op de langere termijn. Boeren hebben een bepaald bedrijfssysteem opgebouwd waarin natuurinclusieve maatregelen tot op zekere hoogte zijn in te passen. Maar op een gegeven moment past het niet meer: dan is het nodig om het bedrijfssysteem aan te passen. Huidige subsidieregelingen voor agrarisch natuurbeheer zijn daar niet op berekend.

Voor een serieuze beweging richting natuurinclusieve landbouw zijn de boeren het erover eens dat er geld bij moet. Liever nog dan een subsidieregeling voor natuurinclusieve landbouw zien ze een waardering via de marktprijs. Ook los van geld vragen ze erkenning en waardering voor hun inspanningen voor de natuur. Daarnaast zou het de boeren helpen als goedkope grond beschikbaar komt: hoge grondkosten dwingen hen om hoge producties na te streven.

Het onderzoek levert veel aanknopingspunten op om boeren te stimuleren om natuurinclusieve keuzes te maken.

Landbouw mét natuur

Water Natuurlijk kiest voor landbouw mét de natuur en voor natuur mét de landbouw.

Wij willen graag met de agrariërs in ons gebied samenwerken. We willen dat het waterschap regionale agrarische samenwerkingsverbanden gaat stimuleren en deze gaat inzetten om ook waterdoelen te bereiken. Dit willen we bijvoorbeeld doen via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en met Europees geld van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid.

Toon alle berichten in deze rubriek