Grebbedijk Mooi Wageningen

Illustratie : Henk van Ruitenbeek

 

Zienswijze tegen plannen Grebbedijk Mooi Wageningen heeft een zienswijze ingediend tegen het voorkeursalternatief gebiedsontwikkeling Grebbedijk, salandwacht Neder-Rijn van Vogelbescherming Nederland. Ze vinden dat het voorkeursalternatief haaks staat op de ambities en natuurdoelen voor dit Natura 2000-gebied.

De natuurambities zijn door de plannen voor meer recreatie afgezwakt. Daarmee gaat de kwaliteit van natuur er per saldo op achteruit ten opzichte van een situatie zonder Grebbedijkproject.

Een van de punten die Mooi Wageningen noemt, is dat de Grebbedijk zou voor een belangrijk deel buitendijks verbreed worden. Dat betekent minder natuurgebied. De wettelijk verplichte natuurcompensatie ontbreekt nog. Het voorstel van Water Natuurlijk-lid Greet Eijkelenboom om dit verlies aan oppervlak te compenseren door de Grebbedijk bij de Wageningen Afweg iets te verleggen om zo de uiterwaarden weer iets te vergroten is niet opgenomen in het ontwerp voorkeursalternatief.

Mooi Wageningen vindt ook dat een nieuwe zwemplas in de uiterwaarden de ontwikkeling van nieuwe natuur in de weg staat en een grote bron van verstoring oplevert.

In haar zienswijze doet Eijkelenboom een voorstel dat een oplossing biedt voor beide problemen. Deze ‘arena-optie’ met een kleine dijkteruglegging van de Grebbedijk is in een eerder stadium al aan bod geweest maar afgevallen met als argument dat deze te duur en de zwemplas mogelijk te klein zou zijn.

Daarbij is een aantal positieve aspecten van deze optie helaas ten onrechte buiten beschouwing gelaten. Dat zijn: de kans om nabij de stad een waterrecreatiegebied te ontwikkelen en daarbij Natura2000-gebied te ontzien, en de extra ecologische kansen die ontstaan door het verplaatsen van het gebouw van de jachthaven naar de noordoever, en de mogelijkheid om ter plekke kostendragers te ontwikkelen als een horecavoorziening. Deze alternatieve locatie ligt net zo dicht bij het centrum als de locatie in de uiterwaarden uit het voorkeursalternatief.

Zij bepleit daarom om alsnog mogelijke baten van deze optie in beeld te brengen, en de optie alsnog in het voorkeursalternatief op te nemen.

 

Bron: Greet Eijkelenboom
Toon alle berichten in deze rubriek