Hattem – Kansen voor de kwabaal in de Hoenwaard?

Zoetwaterkabeljauw


In de Hoenwaard gaat natuurontwikkeling plaatsvinden. Als hier ook (deels) de kades en bemaling worden verwijderd, kan dit de kwabaal veel kansen bieden.

De kwabaal, de enige kabeljauwachtige in zoet water, heeft in Gelderland nog één populatie en is ook in de rest van West- en Midden-Europa zeldzaam geworden. De provincie Gelderland wil de soort voor Gelderland behouden. RAVON heeft daarom op verzoek van de Provincie Gelderland de verspreiding in Gelderland en de kwaliteit van de leefgebieden in beeld gebracht en de noodzakelijke beheer- en herstelmaatregelen beschreven.

De kwabaal is een vis van rivieren en de beken die daarin uitmonden. Van oudsher kwam hij dan ook veel voor in Gelderland. Op dit moment leeft er nog een kleine populatie in de Gelderse IJssel, en in de Waal wordt er af en toe één waargenomen.

Het dier heeft in zijn leven verschillende leefgebieden nodig. Volwassen kwabalen leven in de oevers van koele en zuurstofrijke rivieren en meren en jagen daar ’s nachts op vis en andere dieren. Om te paaien trekken zij ’s winters zijwateren op en leggen eitjes op zand- en grindbodems. De jonge visjes groeien op in ondiep overstroomde uiterwaarden en oevers. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de soort het moeilijk heeft in Nederland. In het huidige landschap met genormaliseerde rivieren en gekanaliseerde, onbeschaduwde beken zijn koele delen moeilijk te vinden. Uiterwaarden overstromen nog wel, maar veel korter dan vroeger; beekdalen overstromen niet meer. En stuwen en gemalen onderbreken de vrije stroom van water.

Kansen voor de kwabaal

Toch zijn er ook kansen. De waterkwaliteit is verbeterd en is doorgaans geen knelpunt meer. Veel stuwen en gemalen zijn passeerbaar gemaakt voor vis. Op veel plaatsen zijn natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd. Er is dus ruimte beschikbaar om oevers, zijwateren en overstromingsvlakten in te richten. Het gaat dan om overgedimensioneerde trajecten versmallen en verondiepen (hermeandering, beekbodemverhoging), verwijderen van stuwen, verlaging van de oeverlanden (afgraven), verminderen bemaling, toelaten van dood hout (zorgt voor opstuwing). De mens hoeft niet alles zelf te doen; ook beverdammen zorgen voor een goede omgeving voor de kwabaal!

Binnen het gebied van Vallei en Veluwe liggen de meeste kansen langs de Voorsterbeek & Lage Leiding, de Hierdensche Beek, de Heelsumse Beek en Renkumse Beek. Langs de IJssel liggen kansen in Cortenoever, het hele stuk tussen Zutphen en Veessen, en in de Hoenwaard bij Hattem.

Deel Hoenwaard weer onbekade uiterwaard?

De Hoenwaard bij Hattem is voorzien van kades en bemaling. Slechts bij heel hoog water in de IJssel lopen de kades over. De kades en het gemaaltje zijn afgeschreven. Op dit moment onderzoekt het waterschap herstel van de kades en vervanging van het gemaaltje. Tegelijkertijd loopt er ook een natuurontwikkelingsproject in de Hoenwaard. Dat biedt kansen om kades en gemaal te verwijderen, en om de kwabaal in de Hoenwaard een nieuw leefgebied te geven. Dankzij Water Natuurlijk zijn beide opgaven, natuurontwikkeling en de toekomst van de bekading, samen bekeken. Gemeenten, provincie, RWS en bewoners hebben in 2018 de visie “Levende Hoenwaard’ opgesteld. In 2019 gaan de overheden besluiten wat ze met deze visie gaan doen. Intentie is om de visie uit te werken tot een uitvoeringsplan. Voor het waterschap zal dat vermoedelijk betekenen dat zij slechts een deel van de kering hoeven te versterken en dat het te vernieuwen gemaal toe kan met lagere capaciteit www.vallei-veluwe.nl/toptaken/bij-mij-in-de-buurt/in-voorbereiding/samen-visie/

Voor ons waterschap een andere dan gewoonlijke aanpak. Voor WN een voorbeeld hoe wij willen werken.

Toon alle berichten in deze rubriek