Herstel van biodiversteit in het Lampenbroek

Natuurmonumenten- foto Michel Hol

Natuurgebied Lampenbroek ligt onder Klarenbeek. In opdracht van provincie Gelderland richten waterschap en Natuurmonumenten het natuurgebied anders in dan het nu is. Daarbij heeft het veranderende klimaat, agrarisch gebruik en natuur de aandacht. Waterschap Vallei en Veluwe wil hier de achteruitgang van biodiversiteit stoppen door de verdroging aan te pakken, en tegelijkertijd inspelen op klimaatveranderingen.

Door het gebied stromen drie beken: de Verloren Beek, de Loenense Beek Noord en de Voorsterbeek. Het gebied heeft nu last van te lage grondwaterstanden. Dat is ook de reden dat beken verdroogd zijn, want de ‘natuurlijke voeding’ ontbreekt. Tevens verandert ons klimaat snel. Er valt in korte tijd meer regen en periodes van droogte duren langer.

Het is tevens de bedoeling dat er nieuwe begroeiing gaat bloeien: blauwgrasland, veldrusschraalland, bosbiesassociatie, dotterbloemhooiland, kleine zegge en elzenzegge. Waterschap en Natuurmonumenten willen ook dat agrariërs hun bedrijf op een goede wijze kunnen voortzetten. Omdat Natuurmonumenten eigenaar is van 58 hectare, is nog 50 hectare nodig van andere grondeigenaren. Met hen worden de mogelijkheden besproken.

Toon alle berichten in deze rubriek