Krimp melkveestapel wanneer geen ingrijpender maatregelen

De maatregelen die worden voorgesteld in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn onvoldoende om de gestelde milieudoelen van de Nitraatrichtlijn, Grondwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water in heel Nederland op tijd te halen. Met name in de zuidelijke zandgebieden blijft voorlopig te veel nitraat in het grondwater aanwezig. Ook het oppervlaktewater zal in ieder geval tot 2027 te veel nitraat bevatten. Dat zegt de Commissie voor de milieu-effectrapportage (Cie. Mer) in het toetsingsadvies van het actieprogramma.

Dat is niet alleen slecht nieuws voor de waterkwaliteit, maar ook voor de boeren in heel Nederland. Het actieprogramma vormt namelijk de basis voor het behoud van de bestaande Europese toestemming om méér te mogen bemesten dan de Europese gebruiksnorm van 170 kilogram per hectare voor stikstof uit dierlijke mest, de zogenoemde derogatie. Als deze ontheffing niet wordt verlengd zal de omvang van de melkveestapel in heel Nederland drastisch omlaag moeten.

De Commissie mer constateert dat de maatregelen die nodig zijn om de waterkwaliteit te behouden, met elk nieuw actieprogramma gedetailleerder en complexer worden. Dit komt de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid niet ten goede. Bovendien gaat het MER ervan uit dat het beleid volledig wordt nagevolgd, terwijl dit in de huidige praktijk regelmatig anders blijkt te zijn. Omdat de effectberekeningen hier geen rekening mee houden, geven ze een theoretische werkelijkheid weer.

De commissie vindt dat het MER voor het actieprogramma moet onderzoeken of met meer ingrijpende maatregelen de doelen wel kunnen worden gehaald. Daarbij moet niet worden ingezet op ‘verder sleutelen aan maatregelen op een steeds lager schaalniveau’. Er moeten grote stappen worden gezet, aldus de commissie. In dit verband wijst de Commissie er ook op dat uit het Compendium voor de leefomgeving blijkt dat vanaf 2008 de mestproductie door rundvee, en daarmee de totale mestproductie, sinds 2002 weer licht is toegenomen. Dit betekent dat de opgave in de afgelopen jaren dus alleen maar groter is geworden.

Toon alle berichten in deze rubriek