Lastenverzwaring voor burgers&natuur ?

“Naar een eerlijk, duidelijk en duurzaam belastingstelsel” was het mooie devies van de commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAW). Een devies, dat we als Water Natuurlijk van harte onderschrijven.

De commissie ging drie jaar geleden aan het werk. De aanleiding was een rapport van de OESO over het Nederlandse waterbeleid. Dat rapport bepleitte om de vervuiler te laten betalen. Minister Schulz van IenM vatte dit in een beleidsreactie op het OESO-rapport Nederlands Waterbeleid als volgt samen: “Met name de economische prikkels om vervuiling van water te verminderen worden als zwak bestempeld, ook al zijn er tal van maatregelen getroffen om vervuiling door diffuse bronnen waaronder de landbouw aan te pakken. Degenen die profijt hebben of ingrepen doen die effect hebben op het waterbeheer (zoals bijvoorbeeld de landbouw en de industrie) moeten ook de daarbij behorende kosten dragen (gebruiker/vervuiler betaalt principe).” Daar sluiten we ons als water Natuurlijk van harte bij aan!

Het voorstel van de commissie is gebaseerd op drie leidende principes:
* Wie baat heeft bij het beheer van het watersysteem of extra diensten afneemt, draagt de kosten (watersysteemheffing).
* De kostenveroorzaker betaalt voor het zuiveren van afvalwater, om ook duurzame ambities te ondersteunen (zuiveringsheffing).
* En wie oppervlaktewater vervuilt met lozingen, krijgt hiervoor een rekening (verontreinigingsheffing).
Dat zijn drie mooie principes, die we als Water Natuurlijk helemaal steunen!

Helaas gaat het in de verdere uitwerking van deze principes niet goed. Het eerdere voorlopige advies van de commissie leidde in de waterschapswereld en bij natuurterreinbeheerders al tot enige ophef. De commissie stelde voor om de waterschapsbelasting voor bewoners en eigenaren van natuurgebieden sterk te verhogen. Inmiddels heeft de Unie van Waterschappen het eindrapport van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel gepubliceerd. De commissie adviseert helaas nog steeds een stevige lastenverzwaring voor burgers en natuur. De Unie heeft het advies van de commissie grotendeels overgenomen. In het voorstel van de Unie valt de lastenverzwaring voor natuur zelfs nog wat forser uit.

Burgers zouden meer zuiveringsheffing moeten gaan betalen. Daar is best wat voor te zeggen, als het geld zou worden gebruikt om water beter te zuiveren, of het stedelijk waterbeheer beter op orde te krijgen. Maar dat blijkt niet het geval. De commissie stelt voor om tegelijk met de verhoging van de zuiveringsheffing, de watersysteemheffing met € 79 miljoen navenant te verlagen. Maar terwijl burgers fors moeten opdraaien voor de hogere zuiveringsheffing, komt de verlaging van de watersysteemheffing vooral ten goede aan bedrijven en landbouw.

De lastenverzwaring voor natuur onderbouwt de commissie met deze stelling: “De huidige lage bijdrage zegt niets over het profijt dat natuur van de waterschapsvoorzieningen heeft”. Dit gaat helemaal voorbij aan de 600.000 ha verdroogde natuur in Nederland. In de praktijk heeft een groot deel van de natuur geen profijt, maar vooral last van de overmatige ontwatering van de omringende landbouwgronden. Het gaat helemaal ver om dan maatregelen om de verdroging van natuurgebieden te bestrijden als “profijt” voor natuur te bestempelen. Ook gaat dit helemaal voorbij aan de belangrijke baten die natuur oplevert voor het watersysteem, zoals berging en zuivering van water. Daar krijgt de natuur helemaal niet voor betaald.

Het voorstel van de Unie van Waterschappen zal de komende maanden worden besproken door de besturen van alle waterschappen. In de ledenvergadering van de Unie van oktober wordt besloten over het aanbieden van het advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Water Natuurlijk is in ieder geval een groot voorstander van het gebruiker/vervuiler betaalt principe. En dus níet van een lastenverschuiving van bedrijven en landbouw naar burgers en natuur.
Rienk Kuiper Secretaris Water Natuurlijk Midden-Nederland

Toon alle berichten in deze rubriek