Mestfraude

Somber beeld Nationaal Dreigingsbeeld 2017: grootschalige mestfraude Het recente politierapport Nationaal Dreigingsbeeld 2017 laat een somber beeld zien van de mesttransporten. Een kwart tot 40 procent van de mest in Nederland wordt illegaal verhandeld of gedumpt. Mestfraude is relatief eenvoudig en vanwege de hoge mestafzetkosten is de hele keten van mestverwerking gevoelig voor het plegen van mestfraude.

Het is relatief eenvoudig om fraude te plegen, terwijl het lastig en arbeidsintensief is om mestfraude te ontdekken en aan te tonen. Het rapport geeft aan dat er, om mestfraude in beeld te krijgen, diepgaander onderzoek naar de meststromen nodig is. Verschillende data (monstermetingen, rittenlijsten, tachograafgegevens, gps-gegevens) moeten gecombineerd worden om fictieve en daadwerkelijke meststromen inzichtelijk te krijgen. Dergelijke onderzoeken zijn gecompliceerd en tijdrovend. Bovendien zijn op dezelfde handeling verschillende wetten van toepassing. Dat maakt handhaving en controle lastig en complex.

Gezien het grote aantal mesttransporten is het niet mogelijk elk transport te controleren: de NVWA controleert jaarlijks ongeveer 1200 van de ruim 900.000 mesttransporten. ‘Dit is bekend in de branche en dat maakt het illegaal vervoeren en uitrijden van mest aanlokkelijk.’

Criminele activiteiten De praktijk laat de volgende criminele activiteiten rond mestfraude zien: · Er wordt gefraudeerd met mestmonsters. · Mest wordt fictief verplaatst of opgeslagen en daarna zwart afgezet of op het eigen bedrijf of elders illegaal uitgereden. Administratief lijkt alles keurig in orde. In de administratie staat bijvoorbeeld dat de mest is geëxporteerd naar het buitenland, door intermediairs is afgevoerd of door intermediairs is opgeslagen in silo’s of mestkelders. · Er wordt gefraudeerd met plaatsingsruimte. Veehouders laten meer grond registreren dan ze feitelijk bezitten. Daardoor kunnen ze, op papier althans, meer mest uitrijden. Malafide dienstverleners zijn hun daarbij behulpzaam. De frauderende veehouders rijden de mest gewoon op eigen grond uit. · Mestintermediairs maken gebruik van ingewikkelde bedrijfsstructuren en katvangers om de werkelijke eigenaar van de bedrijven en meststromen te verhullen. Veel intermediairs hebben meerdere bv’s. Als ze worden gepakt, laten ze de oude bv klappen en gaan ze verder met een andere.

In deze nieuwsbrief (2016 nr.1) hebben we al eens aangegeven dat het er volgens de cijfers van het CBS sterk op lijkt dat in Nederland veel meer fosfaat en stikstof wordt gebruikt dan volgens de wettelijke gebruiksnormen is toegestaan. Wij vinden dat het daarom belangrijk dat strakker de hand wordt gehouden aan het principe van ‘de vervuiler betaalt’. We willen illegale lozers actiever opsporen. Het waterschap moet de handhaving goed op orde houden en de zuiveringslasten eerlijk over de vervuilers verdelen. Dat doet ook recht aan alle goedwillende ondernemers die een gezonde bedrijfsvoering combineren met de zorg voor een goede waterkwaliteit. Goed gedrag willen we belonen!

Toon alle berichten in deze rubriek