Naar Bloeiende Bermen

Naar bloeiende bermen! FLORON en De Vlinderstichting krijgen de laatste jaren verontrustende signalen over de snelle achteruitgang van karakteristieke planten en vlinders in bermen. Ongunstig bermbeheer speelt hierin waarschijnlijk een belangrijke rol. De afname van de bloemrijkdom wordt als één van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van vlinders en andere insecten gezien.

Om te voorkomen dat kwetsbare en/of beschermde plantensoorten (te vroeg) gemaaid worden, kunnen bermbeheerders hun bermen inventariseren op de aanwezigheid ervan. Ook kunnen zij de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) raadplegen. In de NDFF staan alle waarnemingen van planten en dieren en hun locaties. In de meeste gedragscodes staat omschreven dat de opdrachtnemer het al of niet aanwezig zijn van beschermde soorten binnen het werkgebied moet vaststellen. Moderne tractoren en maaimachines zijn uitgerust met GPS-systemen waarin ingevoerd kan worden waar kwetsbare en/of beschermde soorten staan. Een alternatief is het intekenen op kaart of vlaggetjes of linten in de berm plaatsen. Om inzichtelijk te maken waar goede en slechte bermen liggen en wat daar nog aan vlinders en nectarplanten is aan te treffen, zijn FLORON en De Vlinderstichting gestart met de campagne ‘Mijn berm bloeit!’. Met de campagne willen ze bereiken dat beheerders en burgers weten hoe het met bermen is gesteld en wat ze daar eventueel aan kunnen verbeteren. Waterschap Vallei en Veluwe houdt zoveel mogelijk rekening met belanghebbenden en wil waar mogelijk maatwerk leveren. Rond natuurgebieden is meer ruimte voor begroeiing, terwijl in landbouwregio’s en de bebouwde kom intensiever wordt gemaaid. Waar nodig startte het waterschap in mei al met het maaien van waterbodems en oevers van sloten, weteringen en kanalen. Dit vanwege de zachte winter waardoor grassen en planten sneller groeiden. Het waterschap geeft aan dat zijn werk is gericht op stevige dijken en waterveiligheid. Daarnaast heeft het oog voor biodiversiteit: de variatie aan flora op de dijken. Het waterschap zegt te merken dat mensen soms teleurgesteld zijn als een bloemrijke dijk, of een bloemrijke onderhoudsstrook naast een dijk, pas gemaaid is. “Dat is een begrijpelijke reactie. Biodiversiteit is belangrijk en we houden er rekening mee voor zover dat mogelijk is binnen de kaders van ons maaibeleid, gericht op sterke dijken en waterveiligheid.”

Gemaaide dijkberm langs bloeiende weide

Toon alle berichten in deze rubriek