Natuurlijker waterbeheer in de uiterwaarden

De overstroomde Wageningse uiterwaarden

 

In maart liepen de uiterwaarden langs de rivieren onder water. Ook de Bovenste Polder onder Wageningen zag er feeëriek uit. Zodra de waterstand op de Nederrijn weer was gezakt, liet het waterschap het water in deze uiterwaard weer weglopen. Een paar weken eerder had Mooi Wageningen het waterschap gevraagd de snelle waterafvoer uit dit Natura 2000-gebied te voorkomen. Door het langer vast te houden ontstaan de plas-drassituaties die belangrijk zijn voor allerlei soorten planten en dieren, zoals het porseleinhoen. En juist vanwege die soorten is in het Beheerplan Rijntakken vastgelegd dat hier moet worden gestreefd naar vernatting. Volgens Mooi Wageningen heeft Staatsbosbeheer al meerdere malen uitgesproken dat zij voorstander zijn van vernatting. De provincie, verantwoordelijk voor het realiseren van de natuurdoelen, probeert ook al enige jaren de noodzakelijke vernatting te bewerkstelligen en heeft daarover ook afspraken gemaakt met de pachter. Mooi Wageningen vindt dat het waterschap dwarsligt. Volgens waterschap Vallei en Veluwe spelen in dit gebied meerdere gebruikers een rol, en zijn er dus ook verschillende belangen. Zolang er geen nieuwe afspraken zijn gemaakt met alle belanghebbenden, handelt Waterschap Vallei en Veluwe volgens bestaande afspraken. Het waterschap geeft aan dat ze de wens kennen om deze uiterwaard te vernatten, en dat ze hier positief tegenover staan. Het waterschap staat open voor de initiatieven van de belanghebbenden en gebruikers om tot nieuwe afspraken te komen.

Het waterschap stelde onlangs mede dankzij Water Natuurlijk het Beleidskader Biodiversiteit vast. We hopen dat dit nu snel doorwerkt in het waterbeheer van het waterschap.

Toon alle berichten in deze rubriek