Overheden gaan vervuiling in Binnenveld en stankoverlast in Ede tegen

De afgelopen jaren hebben de Provincie Gelderland, de gemeenten Ede en Wageningen en het Waterschap Vallei en Veluwe de voorbereidingen getroffen om kwetsbare wateren in deze gemeenten te beschermen tegen vervuild grondwater. Dit vervuilde grondwater is afkomstig van het voormalige Enkaterrein in Ede, dat jaren geleden is gesaneerd en omgevormd tot woongebied. Het gaat om water dat zich bevindt op grote diepte, tussen de 20 en 40 meter.

De vervuiling bestaat uit sulfaat. Sulfaat is opgebouwd uit zwavel en zuurstof. Van nature komt deze stof al voor in het grond- en oppervlaktewater, maar in lagere concentraties.  In de huidige situatie bestaat geen gevaar voor de volksgezondheid. Als we niets doen, dan komt dit water terecht in de oostelijke vijvers in de wijk Rietkampen in Ede, de wetering in het landelijk gebied en in het natuurgebied de Bennekomse Meent (het Binnenveld). Als het grondwater in de vijvers terecht komt, dan kan het in droge tijden naar rotte eieren gaan stinken. In het Binnenveld komen bijzondere planten en dieren voor die zeer gevoelig zijn voor veranderingen in de waterkwaliteit door het inspoelen van sulfaat.

Het liefst zou het waterschap het water zuiveren of schoonmaken, maar dat is buitensporig duur en naar verhouding levert het te weinig op. Na grondig onderzoek is gekozen voor het afvoeren van het vervuilde water op de Nederrijn. Via een ondergrondse leiding wordt 17 liter per seconde naar de Nederrijn afgevoerd. Ter vergelijking: in de Nederrijn passeert bij de laagste waterstand (in de zomer) 25.000 liter/seconde. De concentratie aan sulfaat wordt daarmee heel snel verdund.  We schatten nu in dat het 100 jaar duurt voordat alle vervuiling uit het diepe grondwater is verdwenen. Maar het kan best zijn dat er in de toekomst een techniek beschikbaar komt die zuivering mogelijk maakt en bovendien betaalbaar is. Als dat het geval is dan kunnen we alsnog voor zuivering kiezen

Second opinion De partijen zijn niet over een nacht ijs gegaan. Nadat bureau Tauw onderzoek had gedaan is er op aanvraag van de plaatselijke Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) en de vereniging Mooi Wageningen een second opinion aangevraagd. Bureau KWR komt tot ongeveer dezelfde conclusie als Tauw: het zuiveren is weliswaar mogelijk, maar het aanleggen van een leiding is de meest haalbare optie en voorlopig ook de meest doeltreffende.

Vragen bewoners De totale kosten bedragen 3,5 miljoen euro voor de aanleg van de leiding. Daarnaast is er jaarlijks € 70.000 nodig voor beheer en onderhoud.  Een veel gestelde vraag van bewoners is of deze kosten niet te verhalen zijn op de vervuiler:  Enka/Akzo. Dat is een gepasseerd station. Bij de sluiting van de fabriek in 2002 heeft Enka aangeboden het terrein inclusief het ondiepe grondwater van dit terrein te willen zuiveren. Voorwaarde was dat Enka gevrijwaard zou blijven voor de aanpak van het diepe grondwater. Het deel dat door Enka werd aangepakt is groter dan wettelijk afgedwongen kon worden. De overheid heeft hiermee ingestemd. Dit is vastgelegd tussen Enka, provincie en gemeente Ede.

Een andere vraag die bewoners stellen is of het alleen gaat om een hoge concentratie sulfaat. Vooralsnog is alleen sulfaat aanleiding voor een vervolgaanpak, omdat deze verontreiniging zich het snelst verspreidt. Over zo’n twintig jaar kunnen ook andere stoffen meekomen, zoals nikkel, zink, chloorkoolwaterstoffen en chloorfenolen. Deze stoffen komen echter in veel lagere hoeveelheden voor, worden vertraagd door de bodem en zijn dus minder verspreid. Het afgevoerde water wordt overigens continu gemonitord en indien nodig wordt zuivering toegepast op overige stoffen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het waterschap.


Toon alle berichten in deze rubriek