Putten – Vistrap Schuitenbeek

Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat vissen ongestoord kunnen trekken. Stuwen werpen barrières op voor vissen. Het is goed dat het waterschap vistrappen aanlegt om geïsoleerde stukken water weer met elkaar te verbinden.

Stuwen zijn ook het resultaat van beekkanalisaties in de jaren ’60. Sindsdien wordt water zo snel mogelijk afgevoerd. Daar moeten we vanaf. We willen wateroverlast benedenstrooms voorkomen door water bovenstrooms langer vast te houden, en tijdelijk te bergen in gebieden die we speciaal daarvoor inrichten. Water vasthouden en tijdelijk bergen heeft ook een ander voordeel: in perioden van langdurige droogte hebben we een grotere waterbuffer achter de hand. Natuurlijke klimaatbuffers zijn daar een heel geschikt middel voor.

Gekanaliseerde beken vormen visbarrière
Een aantal vissoorten zwemt in het voorjaar tegen de stroom in naar hoger gelegen gebied. Daar is het water schoner en dat maakt het voor de vissen prettig om zich voort te planten. In die route omhoog is een stuw een onneembare barrière. Vistrappen, zoals in de Schuitenbeek bij landgoed Oldenaller in Putten (vlakbij Nijkerk), moeten dat probleem verhelpen.

Vistrappen overbruggen stuwen

Om de visstand in de Barneveldse beek bij Achterveld beter op peil te houden, heeft het waterschap Vallei en Veluwe een vistrap aangelegd. Die helpt de vissen om tegen de stroom in te zwemmen, op weg naar hun hoger gelegen paargebieden.

Rijkswaterstaat heeft ongeveer tien jaar geleden bij de monding van de Schuitenbeek een groot project uitgevoerd om een voordelta te creëren met onder meer rietvelden: de Delta Schuitenbeek.

In dezelfde periode is het waterschap begonnen met beekherstel op verschillende locaties in het stroomgebied van de Schuitenbeek/ Veldbeek. Naast het langer vasthouden van water was het doel beekprocessen meer ruimte te geven. Door het vergraven van oevers kan de beek weer makkelijker slingeren. Er kwamen meer natuurlijke overgangszones van natte naar droge biotopen waarvan flora en fauna kan profiteren.

Natuurlijke klimaatbuffers

Vistrappen zijn een nuttige maatregel om vissen de vele stuwen te laten passeren in gekanaliseerde beken.

Maar we moeten nu snel toe naar beken die weer een meer natuurlijk karakter hebben. In meanderende beken zijn geen stuwen meer nodig om het water minder snel te laten afstromen.

We zullen namelijk wel rekening moeten houden met de effecten van klimaatverandering op de economie, de gezondheid, de natuur en de veiligheid. Het gaat daarbij zowel om toenemende wateroverlast, watertekorten en zeespiegelstijging als om hittegolven in de steden. Natuurlijke klimaatbuffers kunnen een grote bijdrage leveren aan een klimaatbestendig Nederland.

Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering en vervullen een rol bij het vasthouden en opvangen van water, het voorkomen van watertekorten, het temperen van hitte en het verminderen van kooldioxide in de atmosfeer. Zo verbeteren ze de leefbaarheid van Nederland.

Toon alle berichten in deze rubriek