Reactie Water Natuurlijk Vallei en Veluwe op de vaststelling van de begroting 2020

Gisteren is door het Algemeen Bestuur van waterschap Vallei en Veluwe de begroting voor 2020 en de meerjarenbegroting 2020 – 2024 vastgesteld. WaterNatuurlijk staat achter deze begroting. De begroting is een verdieping van het toekomstgerichte beleid en biedt ruimte om stappen te zetten richting de doelen die WaterNatuurlijk belangrijk vindt. Doelen als duurzaamheid en circulariteit, waarbij samenwerken met partners essentieel is. De begroting zelf leidt tot een beperkte verhoging van de belastingtarieven en is in lijn met de voorjaarsnota.
De voorgestelde verhoging van de tarieven voor agrariërs met gemiddeld zo’n 10% kwam voort uit het zogenaamde Wegenarrest. Voorheen gold een hoger tarief voor de weg én de berm, nu moet voor de berm een laag tarief gerekend worden. Daardoor komt er minder belasting binnen van wegbeheerders, wat in het huidige belastingsysteem tot gevolg heeft dat agrariërs meer moeten betalen. Ook Water Natuurlijk vindt dit niet rechtvaardig. Echter, het huidige belastingstelsel heeft veel meer onrechtvaardigheden, ook voor inwoners en natuur. En belangrijker nog, agrariërs betalen op dit moment bij Vallei en Veluwe een van de laagste tarieven van Nederland, terwijl zij een belangrijke oorzaak zijnvan de stikstofproblematiek.

Uiteindelijk bleek er een grote meerderheid van het Algemeen Bestuur voor de maatregel om dat deel van de belastingverhoging voor agrariërs die voortkwam uit dit Wegenarrest voor 2020 eenmalig te halen uit hetzogenaamde watersysteem-egalisatiereserve. Daar is Water Natuurlijk niet blij mee, omdat deze reserve voor een groot deel is opgebouwd uit bijdragen van inwoners.

De aanwezige agrariërs gaven aan een belangrijke partner van het waterschap te zijn. Dat mogen ze wat Water Natuurlijk betreft het komende jaar laten zien.Want als het gaat over waterkwaliteit, droogte, wateroverlast en biodiversiteit zullen er de komende jaren grote stappen gezet moeten worden. Het waterschap staat klaar om hiermee aan de slag te gaan, wij zullen de agrariërs aan hun belofte houden om vanaf nu echt mee te gaan doen.

Astrid Meier

Fractievoorzitter Water Natuurlijk Vallei en Veluwe

 

 

Toon alle berichten in deze rubriek