Rhenen – Achterbergse Hooilanden

Natuur in Binnenveld vergroten in plaats van laten krimpen

Water Natuurlijk steunt de plannen van Mooi Wageningen om een mooi natuurgebied te maken van de Bennekomse Hooilanden. We zijn intussen met hen zeer bezorgd over het plan van de provincie Utrecht om de Achterbergse Hooilanden juist in te krimpen. Dat mag niet gebeuren. We willen dat er een groot aaneengesloten natuurgebied ontstaat op in zowel het Gelderse als het Utrechtse deel van het Binnenveld, met een waterbeheer dat daarop is ingesteld.

Waardevolle resten van een ooit veel groter hooiland

Het Binnenveld is een prachtig open landschap en op een aantal plekken bijzondere natuur. Het is extensief beheerd hooiland; voor de kenners: veenmosrietland, moerasheide, trilveen en nat schraalland. Er komen tal van bedreigde soorten voor, waaronder weidevogels als de grutto.

De afgelopen 40 jaar zijn deze plekken op verschillende manieren bedreigd. Politieke druk via het beleid van de provincies Gelderland en Utrecht heeft tot nu toe gezorgd dat de stukken redelijk zijn beschermd. Maar door het landgebruik rond deze plekken en de te lage waterstand is de kwaliteit achteruitgegaan.

Burgers en boeren uit Wageningen en omgeving werken met de Binnenveldse Hooilanden aan een plan om onderdelen samen te voegen en met een beter waterbeheer een robuust natuurgebied te laten ontstaan. Dat betreft een deel ten oosten van de Grift, op het grondgebied van Wageningen.

Provincie Utrecht wil Achterbergse Hooilanden inkrimpen

Ten westen van de Grift liggen de Achterbergse Hooilanden. Dit gebied is 80 ha groot. Tussen de percelen natuurgebied liggen percelen landbouwgrond. De provincie Utrecht wil nu percelen ruilen, zodat er een aaneengesloten natuurgebied ontstaat waar het waterbeheer meer op de natuur kan worden afgesteld. Maar tegelijkertijd wil de provincie het areaal natuurgebied inkrimpen. Gedeputeerde Staten wil namelijk 13 hectare die vrijkomen bij de grondruil in het gebied uit het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) halen en aan melkveehouders overdragen.

Kansen voor de biodiversiteit benutten

De biodiversiteit staat ook in het Binnenveld sterk onder druk. Het is belangrijk dat een groter aaneengesloten natuurgebied ontstaan met een waterpeil en waterkwaliteit dat bij deze natuurwaarden past. Het Binnenveld biedt is een kansrijk gebied voor vele planten en vogels van de rode lijst. Inkrimpen van het natuurgebied betekent achteruitboeren voor natuur en moet worden voorkomen.

Invloed op het waterpeil

De provincie Utrecht moet niet de ruilproblemen van de landbouw doorschuiven naar het Binnenveld. Als gesprekspartner bij de grondruil en gezaghebbend bij de peilbesluiten zou het waterschap Vallei en Veluwe zijn invloed moeten aanwenden om het areaal Achterbergse Hooilanden alsnog te behouden. Dit is een politieke opgave. Een stevig natuurvriendelijke Algemeen Bestuur helpt daarbij.

Toon alle berichten in deze rubriek