Uitstel omstreden waterschapsbelasting

 

Eerder kwam de Unie van waterschappen naar buiten met een voorstel om de waterschapsbelasting voor natuur sterk te verhogen. Water Natuurlijk stond daar erg kritisch tegenover. Gelukkig heeft de Unie van Waterschappen besloten om het omstreden voorstel voor aanpassing van de waterschapsbelasting aan te houden. Er komen nu eerst twee verdere studies. Die moeten duidelijk maken of burgers meer moeten gaan betalen ten opzichte van boeren, en in hoeverre de waterschapsbelasting voor natuur moet worden verhoogd. In de eigen woorden van de Unie:

‘De Unie van Waterschappen stelt voor om een bestuurlijke commissie in te stellen die zich gaat buigen over de zogeheten BBP-systematiek voor de uitwerking van het profijtbeginsel binnen de watersysteemheffing. Opdracht is om de kostentoedeling aan gebouwd (eigenaren gebouwen) en ongebouwd (grondeigenaren) door te ontwikkelen, te verbeteren en te concretiseren. Hierbij moet in voldoende mate rekening worden gehouden met de verschillen tussen waterschappen.

Daarnaast stelt de Unie van Waterschappen voor om een commissie, bestaande uit externe deskundigen, te vragen advies uit te brengen over een reële en vanuit het oogpunt van profijt te motiveren bijdrage van natuur aan de kosten van het watersysteembeheer, daarbij rekening houdend met het collectieve belang van natuur en de aard van lokale belasting vanuit de waterschappen.’

Hoe hoopvol voor natuur dit nadere onderzoek zal zijn , moet overigens nog blijken. De Unie schrijft in reactie op het binnengekomen commentaar van de waterschappen het volgende:

‘Het helemaal niet meer meebetalen door natuur aan de kosten van het watersysteembeheer staat haaks op het uitgangspunt dat het profijtbeginsel beter moet worden verankerd in de watersysteemheffing. De waterschappen zorgen voor veel voorzieningen waarvan de natuurterreinbeheerders profiteren, zij zijn dan ook een belangrijke belanghebbende groep bij de watersysteemtaak en kunnen om deze reden niet volledig buiten het belastingstelsel blijven.

Toon alle berichten in deze rubriek